Sökning: "metaboliskt index"

Hittade 1 uppsats innehållade orden metaboliskt index.

  1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet, socioekonomisk status och studieresultat för elever på gymnasiet

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

    Författare :Johan Becker; [2019]
    Nyckelord :physical activity; IPAQ; metabolic index; socioeconomic status; habitus; grades; fysisk aktivitet; IPAQ; metaboliskt index; socioekonomi; habitus; betyg;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg i idrott och hälsa, samt mellan ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa och fysisk aktivitet. Studien undersöker vidare om det finns något samband mellan socioekonomisk status och fysisk aktivitet och med ett viktat betyg. LÄS MER