Sökning: "metabolt syndrom och hållbar utveckling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden metabolt syndrom och hållbar utveckling.

  1. 1. Patientens upplevelse av en förändrad tillvaro efter diagnostisering av diabetes mellitus typ 2 : Litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Elin Kristiansen; Wendy Guevarra Mäkelä; [2017]
    Nyckelord :diabetes typ 2; typ 2-diabetes; tillvaro; upplevelse; livsstilsförändringar; egenvård; patientperspektiv;

    Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som innebär hyperglykemi orsakad av insulinresistens i kroppens vävnader. Långvarig hyperglykemi kan orsaka komplikationen angiopati vilket medför ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och metabolt syndrom. Sjukdomen utvecklas långsamt och påverkas av livsstil och arv. LÄS MER