Sökning: "metafiktivt medvetande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden metafiktivt medvetande.

  1. 1. Fakta eller fiktion? : En studie om skolans verklighetsförankring i undervisningen kring källkritik

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

    Författare :Frida Näslund; [2021]
    Nyckelord :Meta-fictiv awarensess; non-fictional novels; new journalism; source criticism; source critical principles; truth claims; Faktion; källkritik; källkritiska principer; metafiktivt medvetande; sanningsanspråk;

    Sammanfattning : I detta arbete studeras hur relationen mellan skolans undervisning kring källkritik och hur elevernas möten med verk med sanningsanspråk ser ut. Detta studerades genom en halvstrukturerad forskningsintervju med både lärare och elever. Lärarna är verksamma gymnasielärare i svenska och eleverna läser sitt tredje år vid gymnasiet. LÄS MER