Sökning: "metaforer"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet metaforer.

 1. 1. „EINFACH NUR MIT DEM ARSCH WACKELN, REICHT HALT NICHT.“ Eine korpusbasierte Analyse von Somatismen mit dem Körperteil Arsch und dessen konzeptuellen Eigenschaften

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alena Wattenberg van Hal; [2020-01-29]
  Nyckelord :tyska; Phraseologismus; Somatismus; konzeptuelle Metapher; Metonymie; Korpus; Frameanalyse;

  Sammanfattning : I denna studie ska de konceptuella egenskaperna som kroppsdelen Arsch (arsle/röv) uppvisar, och som skapar den icke-bokstavliga meningen i metaforiska uttryck innehållandes en kroppsdel (somatismer), närmare undersökas. Som teoretisk utgångspunkt tjänar Lakoff & Johnsons Conceptual Metaphor The-ory i kombination med en frameteoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Coronanyheter : En kvalitativ studie om hur covid-19 framställts i svenska dagstidningar online under våren och sommaren 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hannah Backman; [2020]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; Agenda-setting; Kritisk diskursanalys; Nyhetsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att undersöka hur viruspandemin covid-19 har uppmärksammats och framställts i nyhetsrapporteringen hos två svenska morgontidningar och två kvällstidningar i nyhetsflödet online, mer specifikt på deras webbaserade nyhetssajter. Studien har använt sig av en kvalitativ diskursanalys med fokus på mikro- och makroanalys för att analysera sammanlagt 25 artiklar från de svenska dagstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag skriver men orden har ingen smak” : Om användandet av och inställningen till lättläst litteratur och bildspråk i undervisningen i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tom Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Lättläst; Svenska som andraspråk; Bildspråk; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra sex SVA-lärares inställning till lättläst litteratur och bildspråk ur undervisningssynpunkt i svenska som andraspråk. Lättlästa texter brukar ses som avskalade versioner av originalversionen och har sitt ursprung år 1968. Nu finns flera olika typer av lättläst litteratur. LÄS MER

 4. 4. Tales of Foresight : En kvalitativ studie om berättelser kring futuristers arbetsmetoder

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonas Claesson; Christoffer Axell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel:            Tales of Foresight – En kvalitativ studie om berättelser kring futuristers arbetsmetoder   Nivå:            Avancerad, Magister   Författare:   Christoffer Axell,            Jonas Claesson                            (87/05/09)                     (95/01/12)      Handledare: Klara Regnö   Examinator: Johan Grindbergs   Datum: 2020-06-03   Insitution:    Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Syfte:            Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur futurister beskriver sina arbetsmetoder inom framtidsstudier.   Frågeställning:                                  Vilka berättelser använder futurister sig av när de förklarar sina arbetsbetsmetoder?   Kan berättelser skapa meningsfullhet om framtidsstudier och framtidsfrågor?      Metod:         Kvalitativ studie med fokus på intervjuer, tematisk innehållsanalys, narrativ ansats, tolkningsverktyg: Casual Layered Analysis modellen                       Slutsats:       Studien samlade in berättelser från futurister uti praktiken och identifierade 32   berättelser och metaforer som förklara deras beskrivningar av arbetsmetoder inom framtidsstudier och framtidsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Denotation, konnotation och stil – Om metaforöversättning i David Mitchells Cloud Atlas

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Malin Annby; [2020]
  Nyckelord :David Mitchell; Cloud Atlas; metaforer; Litterära översättningar; Tolkning översättning ; betydelsekomponenter; denotation; konnotation; stil; domesticering; foreignisering; distansering; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : David Mitchells roman Cloud Atlas (2004) består av sex sammanlänkade berättelser som alla är skrivna i en egen separat stil och genre. I denna magisteruppsats behandlas översättningsarbetet av utvalda avsnitt ur två av romanens berättelser, The Pacific Journal of Adam Ewing och The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish. LÄS MER