Sökning: "metagovernance"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet metagovernance.

 1. 1. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Vem behöver regionen? : en studie om behovet av samverkan mellan regional och kommunal skalnivå

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sarah Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker behovet av samverkan och ökad samordning mellan regional och kommunal skalnivå, kopplat till fysisk planering. Till följd av samhällsförändringar som till exempel globalisering, urbanisering, ökad konkurrens, nya livsstils- och vardagsmönster bedöms kommunerna inte längre fungera som de funktionella regionerna. LÄS MER

 3. 3. Regionala överenskommelser & kommunal fysisk planering : Regionplanering bortom reglering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :David Eriksson; [2016]
  Nyckelord :regionplanering; regional fysisk planering; soft planning; soft space; hard space; policyintegrering; metagovernance; demokratisk legitimitet; the four moments of translation; black boxes; planeringsdoktriner;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från att studera hur kommunal fysisk planering förhåller sig till och tillämpar regionala överenskommelser avseende fysisk struktur. I uppsatsen studeras ett fall av soft planning med ett integrerat perspektiv av Callons (1986) beskrivning med etablerandet av nätverk och hur aktörer associerar sig till nätverket. LÄS MER

 4. 4. Politik, förvaltning eller mittemellan? : En studie av kommunal metagovernance

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Berglund; [2014]
  Nyckelord :Governance; metagovernance; styrning; offentlig förvaltning; kommun; policyprocess;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur horisontella governancestrukturer påverkar olika mekanismer för metagovernance. Fokus för undersökningen är Eskilstuna kommun som valt att förändra synen på styrning från vertikal till horisontell, från government till governance. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningspolitiska utvecklingsvägar för effektiv nätverksstyrning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pär Malmberg; [2014]
  Nyckelord :Nätverksstyrning; förvaltningspolitik; samhällsstyrning; metagovernance; governancenätverk;

  Sammanfattning : Svenska staten genomför långtgående omregleringar av viktiga samhällssektorer och utvecklar komplexa, samverkansbaserade förvaltningsstrukturer som omfattar både offentliga och privata aktörer. Dessa strukturer kallas inom statsvetenskapen ofta för governancenätverk och ställer helt andra krav på statens samhällsstyrning än den traditionella, hierarkiska modellen. LÄS MER