Sökning: "metakognition"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet metakognition.

 1. 1. Du kan räkna med mig : En kvalitativ studie om lärares perspektiv på betydelsen av samarbetslärande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Fanny Ferm; Maria Grossmann; [2021]
  Nyckelord :Matematik; matematikundervisning; lågstadiet; samarbetslärande; pararbete; grupparbete; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka och beskriva lärares inställning till grupparbete inom matematikundervisningen på lågstadiet. Dessutom studeras vilka metoder lågstadielärare säger sig använda vid arbete i grupp inom ämnet matematik, samt vilka av matematikens kunskapsområden som lämpar sig bäst för grupparbete enligt lärare. LÄS MER

 2. 2. ”Eftersom vi vet att vi inte kan lära barn allting, är det bäst att lära dem att lära sig själva” : om lärares undervisning i lärandestrategier i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Berglund; Linnea Sköld; [2021]
  Nyckelord :Lärandestrategier; metakognition; självreglerat lärande; metakognitiva strategier; kognitiva strategier; socio-affektiva strategier; lärarperspektiv; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The teacher's practice is based on the Swedish curriculum where the concept of strategy occurs hundreds of times however, the concept is not explicit. The concept of learning strategies is vast and implies different interpretations which result in unique teaching methods. LÄS MER

 3. 3. Att stödja flerspråkighet med språkinriktad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM); Malmö universitet/Malmö högskola/Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)

  Författare :Katarina Perez; Charlotta Storm; [2021]
  Nyckelord :Metakognition; metaspråk; multimodala verktyg; samhällsvetenskapligt resonemang; transspråkande.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskningen säger om hur lärare bör stödja elever och utforma sin undervisning för att möta de språkliga variationer som finns i skolan idag. Metoden för detta arbete har varit att genom databaser söka efter relevanta vetenskapliga texter samt att koppla dessa till rådande styrdokument i grundskolan samt gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Lässtrategiernas internalisering och utmaningar : En litteraturstudie om lässtrategiernas nytta och prövningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josefin Petersson; Patricia Storm; [2020]
  Nyckelord :Lässtrategier; undervisningsmodeller; grundskolan; lärare; elev; internalisering; läsning; textsamtal; motivation; planering; klassrum; texturval; metakognition;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att, utifrån ett lärarperspektiv, utreda vad som krävs för att elever ska internalisera lässtrategier samt vilka utmaningar lärare måste förhålla sig till i strategiundervisningen. Användandet av lässtrategier är en förutsättning för att bli en god läsare, och en utvecklad läsförmåga är en viktig egenskap i ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Reciprok undervisning i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Michaela Winther; Eva Aluko; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelse; Lässtrategier; Textsamtal; Reciprok undervisning; Metakognition;

  Sammanfattning : I denna studie har vi valt att undersöka hur lärare på en skola arbetar med reciprok undervisning med elever i årskurserna 2, 4 och 5. Arbetets syfte är att få en uppfattning om hur undervisningen kan se ut. För att åskådliggöra detta utifrån flera perspektiv har vi utfört en kombination av metoder för datainsamling. LÄS MER