Sökning: "metal contaminated soil"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden metal contaminated soil.

 1. 1. Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Eva Smedborn Pausson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Remediation techniques for arsenic contaminated soil have previously focused mostly on the surface soil layers where aerobic conditions are prevalent. In this master thesis, chemical stabilization by adding zero-valent iron (Fe(0)) and calcium oxide (CaO) to an arsenic-contaminated soil under low redox conditions have been studied through up-flow percolation tests. LÄS MER

 2. 2. Effekten av olika typer av biokol på metallers löslighet i förorenad urban jord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Norberg; [2019]
  Nyckelord :Biochar; solubility of metals; pH; contaminated soil; sorption; pyrolysis conditions.; Biokol; metallers löslighet; pH; förorenad mark; fastläggning; pyrolysförhållanden.;

  Sammanfattning : Förorenade markområden utgör ett stort miljöproblem som orsakar spridning av toxiska metaller till grund- och ytvatten. Samtidigt är många metaller toxiska för djur och människor, vilket gör att markmiljön kan påverkas och risker för människors hälsa uppkommer om de vistas på platsen. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar med mykorrhiza i produktion av amerikanska tranbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sally Kanger; [2018]
  Nyckelord :ericoid mykorrhiza; amerikanska tranbär; Vaccinium macrocarpon; näringsupptag; resistens mot sjukdomar; resistens mot metallföroreningar;

  Sammanfattning : Amerikanska tranbär (Vaccinium macrocarpon) är ett vanlig kommersiellt bär som har potential att odlas i större omfång i Sverige. Dess rötter bildar frekvent symbios med speciella svampar i jorden, en symbios som kallas ericoid mykorrhiza (ErM). LÄS MER

 4. 4. Transport and retention of heavy metals in contaminated soil and groundwater : A case study from Pukeberg glassworks in Småland, Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Gitte Laallam; [2017]
  Nyckelord :Hydrology; hydrogeology; contaminated areas; heavy metals; hydrologi; hydrogeologi; förorenade områden; metaller;

  Sammanfattning : As much as 80 000 sites, including landfills from glass production industries, are estimated to be contaminated in Sweden. One of these landfills is located near the glassworks factory of Pukeberg, in the municipality of Nybro, Southeast Sweden. LÄS MER

 5. 5. Fytoremediering med Salix sp och bladvass (P. australis) : - Reduktion av tungmetaller och användning som biobränsle

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Daniel Wahl Edman; [2017]
  Nyckelord :biobränsle; bladvass; fytoremediering; krukexperiment; phragmites australis; Salix; tungmetaller;

  Sammanfattning : Förorenad mark är ett stort och ofta påkostat problem i Sverige och världen. Ofta används konventionella metoder som schaktningsarbete för att åtgärda områdena, men orsakar även höga kostnader och en signifikant inverkan på miljön. I och med dessa problem har fytoremediering, dvs. LÄS MER