Sökning: "metal-ceramics"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet metal-ceramics.

  1. 1. Bindningsstyrka mellan komposit och porslin för metallkeramik med förbehandling av olika  reparationssystem

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

    Författare :Linnea Liljenborg; Ghinwah Chaaban; [2021]
    Nyckelord :Adhesive resin; bonding strength; composite material; metal-ceramics; porcelain repair system; Adhesiv resin; bindningsstyrka; kompositmaterial; metallkeramik; reparationssystem.;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande in-vitro studie är att undersöka olika kompositbaserade reparationssystem och dess bindningsstyrka till porslin för metallkeramiska konstruktioner. Material och metod: Metallstavar tillverkades via CAD/CAM i CoCr (5.0x5.0x15. LÄS MER