Sökning: "metallers löslighet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden metallers löslighet.

 1. 1. Effekten av olika typer av biokol på metallers löslighet i förorenad urban jord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Norberg; [2019]
  Nyckelord :Biochar; solubility of metals; pH; contaminated soil; sorption; pyrolysis conditions.; Biokol; metallers löslighet; pH; förorenad mark; fastläggning; pyrolysförhållanden.;

  Sammanfattning : Förorenade markområden utgör ett stort miljöproblem som orsakar spridning av toxiska metaller till grund- och ytvatten. Samtidigt är många metaller toxiska för djur och människor, vilket gör att markmiljön kan påverkas och risker för människors hälsa uppkommer om de vistas på platsen. LÄS MER

 2. 2. Naturliga halter av metaller i sjöar och vattendrag med avseende på lokal geologi i Barseleområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jesper Moberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrundshalter för olika metaller i svenska sjöar och vattendrag stämmer inte alltid överens med geologin i lokala områden, som kan ha anrikats många gånger högre än beräknade halter i jordskorpan. Detta är fallet i Barseleområdet, norra Sverige där Agnico Eagle genomför undersökningsarbeten med fokus på guld. LÄS MER

 3. 3. Variation i grönsakers metallupptag : biokoncentrationsfaktorer för kadmium, bly och arsenik från litteraturen och Glasriket jämfört med Naturvårdsverkets generella värden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Lisa Lindgren; [2014]
  Nyckelord :metallupptag; kadmium; bly; arsenik; sallad; potatis;

  Sammanfattning : Kadmium, bly och arsenik är ur hälsosynpunkt de mest kritiska metall(oid)erna i Glasriket och på många andra förorenade områden. Konsumtion av grönsaker som odlas på förorenad mark kan utgöra en hälsorisk eftersom växter tar upp föroreningar. Upptag i grönsaker sker främst från porvattnet via rötterna. LÄS MER