Sökning: "metalltak"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet metalltak.

  1. 1. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

    Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
    Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

    Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER