Sökning: "metan"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet metan.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. Insamling och behandling av klosettvatten från slutna tankar i Södertälje : en utvärdering av massflöden och förbättringsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotta Jernå; [2022]
  Nyckelord :Source separation; fertilizer; sanitization; urea; auto-thermal aerobic digestion; Källsorterande avlopp; gödsel; hygienisering; urea; våtkompostering;

  Sammanfattning : Källsorterande avloppssystem gör att resurserna i olika avloppsflöden kan tas tillvara. Särskilt klosettvatten innehåller näringsämnen som är viktiga att föra tillbaka till jordbruket. I Södertälje finns en anläggning som behandlar klosettvatten från slutna tankar och produkten används som gödsel. LÄS MER

 3. 3. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Fanny Blom; [2022]
  Nyckelord :wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. LÄS MER

 4. 4. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marianne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

  Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER

 5. 5. Carbon Flows in Sweden : A Substance Flow Analysis of anthropogenic carbon flows

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sofia Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Carbon; Carbon Flow; Carbon Stock; Substance Flow Analysis; Sweden; Industrial Ecology; Anthropogenic;

  Sammanfattning : Carbon (C) is an essential element for all life. However, modern livestock keeping and usage of carbon through burning of fossil fuels are resulting in increased concentrations of carbon dioxide and methane in the atmosphere, two important greenhouse gases (GHG). LÄS MER