Sökning: "metaphysical theories"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden metaphysical theories.

 1. 1. Teism, naturalism och enkelhetsprincipen : En analys av två konkurrerande världsbilder och deras enkelhet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fernando Vasquez; [2019]
  Nyckelord :theism; naturalism; simplicity; probability; background knowledge; metaphysical theories; ad hoc;

  Sammanfattning : In this essay I examine the plausibility of theism and naturalism. I will do this by applying the principle of simplicity as a criterion for measuring the probability of these two worldviews. Theism is the view that God exist as a transcendent being and that the ultimate reality is personal. LÄS MER

 2. 2. De totalitaristiska elementen och den gnostiska totalitarismen : Hannah Arendt och Eric Voegelin i dialog om det politiska

  Master-uppsats,

  Författare :Peter Lundberg; [2016]
  Nyckelord :totalitarianism; liminality; gnostic; pneumopathology; totalitarism; Arendt; Voegelin; liminalitet; politiska; gnosticism; pneumopatologi;

  Sammanfattning : Hanna Arendt (1906-1975) and Eric Voegelin (1901-1985) were two political thinkers which can be placed in the Totalitarianism-theory discourse. In 1951, Voegelin was commissioned to review Hannah Arendt´s recently published book The Origins of Totalitarianism (1951). Arendt was given the right to reply. LÄS MER

 3. 3. Jordens sång : Naturfilosofi och musik hos Gilles Deleuze

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för estetik

  Författare :Mats Dahllöv; [2015]
  Nyckelord :Deleuze; philosophy of nature; philosophy of music; Guattari; metaphysics; Kant; science; time; Prigogine; self-organisation; aesthetics; classical music; Mahler; spectral music; Rancière; Gallope; Deleuze; naturfilosofi; musikfilosofi; Guattari; metafysik; Kant; naturvetenskap; tid; Prigogine; självorganisation; estetik; klassisk musik; Mahler; spektralmusik; Rancière; Gallope;

  Sammanfattning : This essay provides a thorough reading of Gilles Deleuze’s (1925–95) philosophy of nature and the way music relates to this philosophy. It does so with regards to changes in the view of nature in 20th century science, especially in the theories of self-organisation as developed by, among others, Ilya Prigogine. LÄS MER

 4. 4. Processreliabilistiska rättfärdigande som funktionalistiska förlopp: Är generalitetsproblemet ett frameproblem?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Johan Lundqvist; [2013]
  Nyckelord :Epistemology; reliabilism; process reliabilism; metaphysical functionalism; Ramsey sentence; epistemic justification; evil demon; clairvoyance; Mr. Truetemp; generality problem; the Chinese Room; frame problem; enveloping.; Epistemologi; reliabilism; processreliabilism; metafysisk funktionalism; Ramseysats; epistemiskt rättfärdigande; elak demon; klärvoajans; Mr. Truetemp; generalitetsproblem; det Kinesiska Rummet; frameproblem; enveloping.;

  Sammanfattning : Först presenteras metafysisk funktionalism. En Ramseysats för smärta spelar en central roll som en implicit definition av ett mentalt tillstånd över sensorisk input och beteendemässig output. Därefter presenteras reliabilismen som en teori om kunskap. LÄS MER

 5. 5. "Människan,djuret och den metafysiska skillnaden" : En kritisk jämförelse mellan Peter Singer och Jacques Derrida

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Nicklas Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Dekonstruktion; Singer; Derrida; djuret; människan; medvetande; självmedvetande; carnofallogocentrism ; Bentham; det metafysiska subjektet ;

  Sammanfattning : När man inom filosofihistorien diskuterat frågan om djuret, har utgångspunkten ofta varit en negativ kontrast till det mänskliga. Medan människan tillskrivits förmågor som medvetenhet, rationalitet och förmåga till tal och språk, har djuret framställts som något som brister i dessa egenskaper. LÄS MER