Sökning: "metaphysics"

Visar resultat 16 - 20 av 68 uppsatser innehållade ordet metaphysics.

 1. 16. Metafysik för vilddjur : En ekokritisk läsning av Donna Tartts The Secret History

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Louise Almqvist; [2014]
  Nyckelord :ekokritik; Donna Tartt; Den Hemliga Historien;

  Sammanfattning : Naturen i The Secret History beskrivs både som en ytlig omgivning, som instinkter och lagar, som material eller fenomen. Det ges uttryck både för hur människor kan kontrollera och använda sig av den, och hur det är någonting som står över oss. LÄS MER

 2. 17. Kroppens harmoni : om relationalitet i G.W Leibnizs monadologi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Isabella Kalén; [2014]
  Nyckelord :Leibniz; Husserl; Deleuze; monad; body; intersubjectivity; metaphysics; phenomenology; Leibniz; Husserl; Deleuze; monad; kropp; intersubjektivitet; metafysik; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to discuss relationality in G.W Leibnizs Monadologie (1714). In general terms this essay analyzes the notion of individuation in relation to the concept of monads. LÄS MER

 3. 18. Reciprok egoism, skeptisk empirism och modern fysikalism : Titelförslag på några principer och diskurs kring dessas korrelation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Jimmy Ulf Anti-Krister Bäcklund; [2013]
  Nyckelord :philosophy; ethics; metaphysics; physics; consciousness; cognition; evolution theory; ontology; epistemology; microexperientality; macroexperientality; game theory; physicalism; monism; determinism; filosofi; etik; metafysik; fysik; medvetande; kognition; evolutionsteori; ontologi; epistemologi; mikroexperientalitet; makroexperientalitet; spelteori; fysikalism; monism; determinism;

  Sammanfattning : Denna essä är en ontologisk och epistemologisk undersökning av bland annat etiska och medvetandefilosofiska implikationer av en konsekvent fysikalistisk hållning. I detta kontrasteras mot en transcendentalistisk hållning, som den av T. M. Scanlon, den skeptiska empirismen av David Hume, reciprokt baserade moraliska system (e. LÄS MER

 4. 19. Det tragiskas hemvist : En uppsats om relationen mellan plats och sanning i Heideggers tänkande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Mikael Kjell; [2013]
  Nyckelord :Heidegger; topology; tragedy; place; phenomenology; Heidegger; fenomenologi; topologi; Antigone; det tragiska;

  Sammanfattning : In the 1969 Le Thor seminar, Heidegger stated that his philosophical journey could be characterized by three different themes: meaning, truth, place. The first two of these have been the subject of countless studies and discussions, but the question of place is still relatively unexplored in Heidegger’s thought, despite the increased interest for this topic in his writings. LÄS MER

 5. 20. Undermining Derk Pereboom’s Hard Incompatibilist Position Against Agent-causation : A Metatheoretical Work on the Topic of Metaphysics and Metaethics

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Björn Lundgren; [2013]
  Nyckelord :hard incompatibilism; agent-causation; metaethics; free will; Derk Pereboom; metaphysics; physics; probability; modality; quantum physics; Wigner’s friend; hård inkompatiblism; agentkausalitet; metaetik; fri vilja; Derk Pereboom; metafysik; fysik; sannolikhet; modalitet; kvantfysik; Wigners vän;

  Sammanfattning : The author has attempted a dubbleedged purpose, as indicated by the title. The author firstly deals with Pereboom; begining with his so-called ‘wild coincidence’-argument, by which Pereboom claims agent-causation to be unlikely. The author argues that this argument lacks both scope and strenght. LÄS MER