Sökning: "metaspråklig förmåga"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden metaspråklig förmåga.

 1. 1. En bro över skrivglappet? En interventionsstudie om integrerad grammatikundervisnings effekter på gymnasieelevers argumenterande texter och metaspråkliga förmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Magdalena Mikmar; [2021-06-10]
  Nyckelord :grammatikdidaktik; grammatik; argumenterande text; skrivutveckling; skrivförmåga; metaspråk;

  Sammanfattning : Debatten om ungas sjunkande skrivförmåga lyftes åter när Sveriges Utbildningsradio släppte dokumentären Skrivglappet (2020). Flera anledningar till den bristande skrivförmågan diskuteras i dokumentären men grammatikundervisningen, som många gånger motiveras med att främja skrivutveckling, lämnas obenämnd. LÄS MER

 2. 2. "Din tes ska inte vara luddig". En granskning av skrivande i ett läromedel för svenska på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Jakobsson; Sandra Nyman; [2020]
  Nyckelord :funktionell grammatik; gymnasiet; läromedel; metaspråk; skrivande; svenska; svenskämnet;

  Sammanfattning : Vi är av uppfattningen att elevers skrivande kan vara ett verktyg för lärande och personlig utveckling, men att det då krävs en språklig medvetenhet. För att kunna skapa denna språkliga medvetenhet hos eleverna krävs ett funktionellt förhållningssätt till skrivandet samt en metaspråklig förmåga. LÄS MER

 3. 3. “Vad ska jag skriva nu då?” : - en aktionsforskningsstudie om hur elever och lärare använder sig av metaspråklig förmåga i arbete inspirerat av genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Renate Andersson; Ellen Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Berättandetexter; Genrepedagogik; Metaspråk; Skrivprocess; Stöttning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att elever kan ha svårt för att börja skriva berättandetexter och inspireras för att komma vidare i skrivprocessen. I följande studie har elevers arbete med berättandeskrivning studerats för att undersöka om genrepedagogik kan utveckla och stötta elever i sitt skrivande. LÄS MER

 4. 4. Dialektal medvetenhet hos barn : En jämförande studie mellan åldrarna 5, 8 och 11 år

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Elsa Beckman; Erica Domeij; [2014]
  Nyckelord :Children; accent awareness; metalinguistic ability; language development; Swedish accents and prosody.; Barn; dialektal medvetenhet; metaspråklig förmåga; språkutveckling; svenska dialekter och prosodi.;

  Sammanfattning : Dialektal medvetenhet är en förmåga som grundas i en metaspråklig förmåga, det vill säga att kunna resonera kring språk och hantera språkliga enheter. Exempel på detta är att med hjälp av prosodi kunna utläsa information i tal såsom känslor och dialekter.Det finns relativt lite forskning angående barns dialektala medvetenhet. LÄS MER

 5. 5. "Jag brukar titta på bilderna om jag hinner, jag vill ju läsa." : En undersökning om hur goda och svaga läsare i år 2 tänker kring läsning, läsförståelse och bilder i litteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Göransson; Åsa Nyman; [2008]
  Nyckelord :läsning läsförståelse bilder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur goda och svaga läsare i år 2 tänker kring läsning, läsförståelse och bilder i litteratur. Vilka lässtrategier använde de sig av och i vilken utsträckning är användningen av bilden en strategi för att skapa läsförståelse? För att synliggöra elevernas tankar genomfördes 36 intervjuer med goda och svaga läsare. LÄS MER