Sökning: "metaspråklig förmåga"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden metaspråklig förmåga.

 1. 1. “Vad ska jag skriva nu då?” : - en aktionsforskningsstudie om hur elever och lärare använder sig av metaspråklig förmåga i arbete inspirerat av genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Renate Andersson; Ellen Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Berättandetexter; Genrepedagogik; Metaspråk; Skrivprocess; Stöttning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att elever kan ha svårt för att börja skriva berättandetexter och inspireras för att komma vidare i skrivprocessen. I följande studie har elevers arbete med berättandeskrivning studerats för att undersöka om genrepedagogik kan utveckla och stötta elever i sitt skrivande. LÄS MER

 2. 2. Dialektal medvetenhet hos barn : En jämförande studie mellan åldrarna 5, 8 och 11 år

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Elsa Beckman; Erica Domeij; [2014]
  Nyckelord :Children; accent awareness; metalinguistic ability; language development; Swedish accents and prosody.; Barn; dialektal medvetenhet; metaspråklig förmåga; språkutveckling; svenska dialekter och prosodi.;

  Sammanfattning : Dialektal medvetenhet är en förmåga som grundas i en metaspråklig förmåga, det vill säga att kunna resonera kring språk och hantera språkliga enheter. Exempel på detta är att med hjälp av prosodi kunna utläsa information i tal såsom känslor och dialekter.Det finns relativt lite forskning angående barns dialektala medvetenhet. LÄS MER

 3. 3. När elever och lärare talar om språk i skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Carlsdotter; [2011]
  Nyckelord :metaspråk; reproduktion; socialkonstruktionism; skönlitterärt språk; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur lärare och elever talar om språk i några givna skönlitterära texter samt vilka ord de använder när de gör det. Jag har sedan gjort en text- och diskursanalys för att se hur diskursiva praktiker i en skolkontext påverkar informanternas läsning av texten. LÄS MER

 4. 4. "Jag brukar titta på bilderna om jag hinner, jag vill ju läsa." : En undersökning om hur goda och svaga läsare i år 2 tänker kring läsning, läsförståelse och bilder i litteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Göransson; Åsa Nyman; [2008]
  Nyckelord :läsning läsförståelse bilder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur goda och svaga läsare i år 2 tänker kring läsning, läsförståelse och bilder i litteratur. Vilka lässtrategier använde de sig av och i vilken utsträckning är användningen av bilden en strategi för att skapa läsförståelse? För att synliggöra elevernas tankar genomfördes 36 intervjuer med goda och svaga läsare. LÄS MER