Sökning: "metod: kvalitativ innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6196 uppsatser innehållade orden metod: kvalitativ innehållsanalys.

 1. 1. Våld i nära relationer - Ett dolt problem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Hellman; Alva Lindedal; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Kvinnor; Våld i nära relationer; Identifiering; Hinder; Möjliggörande faktorer; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld i nära relationer (VNR) är ett problem på individ- och samhällsnivå, på nationell och internationell nivå. En av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och/eller försummelse. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på kirurgisk vårdavdelning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Eriksson; Linnea Hamnebo; [2023-03-16]
  Nyckelord :Personcentrerad palliativ vård; Upplevelser; Sjuksköterskor; palliativ vård; vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vårdens syfte är att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Vård i livets slut är den sista delen inom palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMAR MED DIABETES TYP 1 OCH DERAS UPPLEVELSER AV ÖVERGÅNGEN TILL VUXENSJUKVÅRD - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Dalin; Matilda Nilsson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ I ; Barnsjukvård; Sjuksköterska ; Transition; Ungdomar; Upplevelser; Vuxensjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som är vanligast att insjukna i runt 10-årsålde rn. Det innebär att en transition från barnsjukvård till vuxensjukvård kommer ske och att ansvaret för egenvården kommer läggas över på ungdomen. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskan förebygger PVK-relaterade infektioner – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mina Du Rietz; Tim Liljeblad; [2023-03-15]
  Nyckelord :Perifer venkateter; infektion; sjuksköterska; patientlidande; följsamhet; basala hygienrutiner; riktlinjer; förband;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinteknisk produkt inom slutenvården. Årligen används över två miljarder PVK världen över. PVK är till stor hjälp när patienter är i behov av intravenös behandling. LÄS MER

 5. 5. Ett främjande eller hindrande rum - En systematisk litteraturöversikt om födslorummets inverkan på barnmorskans stödjande roll

  Magister-uppsats,

  Författare :Fanny Ljung; Linnéa Johansson; [2023-02-13]
  Nyckelord :Födslorum; barnmorskans stöd; systematisk litteraturöversikt; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I barnmorskans ansvarsområde ingår det att stödja den normala processen under en födsel samt främja en positiv förlossningsupplevelse. En viktig faktor som bidrar till en positiv förlossningsupplevelse är tillgång till kontinuerligt stöd från en barnmorska. LÄS MER