Sökning: "metod för kompetensutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 761 uppsatser innehållade orden metod för kompetensutveckling.

 1. 1. Utomhusundervisning inom naturvetenskapliga lärområden En aktionsforskning om spontana undervisningstillfällen på förskolegården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Roding; Cecilia Roos; [2024-02-29]
  Nyckelord :naturvetenskap; pedagoger; spontanitet; förskolegården; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att när det är tid för utevistelse på förskolegården samlas vanligen pedagogerna på ett ställe och samtalar med varandra. Problematiken med samtalen är att pedagogerna inte uppmärksammar och tar tillvara på spontant uppkomna undervisningstillfällen inom naturvetenskapliga lärområden, barns intresse försummas och de kommer inte vidare i sin utveckling. LÄS MER

 2. 2. Frågeställningar som skulle besvaras var hur pedagogerna kan arbeta för att stötta verbalspråksutvecklingen i samlingen samt hur de kan arbeta för att möjliggöra att flerspråkiga barn blir mer delaktiga och inkluderade under samlingen. För att ge barnen det svenska språkstöd som de har rätt till måste man se till hur pedagogerna i förskolan arbetar och tänka utifrån detta. Språksamlingar är en dagligen återkommande aktivitet där pedagogerna genom ökad medvetenhet mer aktivt kan arbeta med ökad delaktighet för barn med låg språkförståelse i svenska. Studiens intervention och metod var aktionsforskning genom videoobservationer av språksamlingar. Två aktioner har utförts under språksamlingarna och forskare (studenter) och pedagoger har gemensamt arbetat framåt. Resultatet som visade sig under datainsamlingen var att under aktionsforskningen blev pedagogerna mycket mer medvetna hur de arbetade och därigenom mer benägna att vidga sitt perspektiv och förhållningssätt.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Vulkan; Camilla Vedberg; [2024-02-29]
  Nyckelord :sångundervisning; förskola; engagemang; kompetens; förskollärare; utvecklingsarbete; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Genom en aktionsforskningsstudie, har vi genomfört ett utvecklingsarbete på en förskoleavdelning för barn i åldern tre till fem år med fokus på sångundervisningen. Studien handlar om hur pedagoger kan skapa förutsättningar för att barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla sina sångförmågor. LÄS MER

 3. 3. Lärande i arbete : En jämförelse av privata och offentliga sektorns upplevelser av kompetensutvecklingsinsatser och lärande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emil Thulin; [2024]
  Nyckelord :Lärande; kompetensutveckling; arbetsplatslärande; privata sektorn; offentliga sektorn;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie syftar till att fastställa skillnaden mellan den privata och offentliga sektorn när det gäller anställdas uppfattning om kompetensutveckling och hur dess påverkan på lärande skiljer sig åt.  En kvantitativ metod användes där analysen grundar sig på 44 enkätsvar och dessa har kopplats till forskning kring kompetensutveckling och lärande för att dra ytterligare slutsatser. LÄS MER

 4. 4. Lärandemiljö för ett undersökande arbetssätt : En kvalitativ studie om förskollärarnas beskrivningar och tillvägagångssätt om lärandemiljö och produktiva frågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet

  Författare :Malin Malmqvist; Sabina Engström; [2024]
  Nyckelord :Investigative approach; Learning environment in preschool; Natural science; Prodictive questions; Sociocultural perspective; Lärandemiljö i förskolan; Naturvetenskap; Produktiva frågor; Sociokulturella perspektivet; Undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärandemiljöer för undersökande arbetssätt i förskolan. Utifrån studiens syfte valdes semistrukturerad intervju som metod. I studien har åtta förskollärare intervjuats för att belysa deras beskrivningar hur de inkluderar lärmiljön utifrån undersökande arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med diabetes typ 2 och egenvård : En litteraturöversiktsikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Mohsen Mosavi; Ahmad Ibrahim; [2024]
  Nyckelord :Diabetes type 2; self-care; experiences; nurse; Diabetes type-2; egenvård; erfarenheter; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2, en globalt ökande folksjukdom, kräver aktiv egenvård och livsstilsförändringar för att minimera komplikationer. Egenvård blir därmed en central aspekt i behandlingen av denna sjukdom. Metod: En Litteraturöversikt av 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design har genomförts. LÄS MER