Sökning: "metod kurs"

Visar resultat 1 - 5 av 1399 uppsatser innehållade orden metod kurs.

 1. 1. Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Isabella Persson; [2021-03-08]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kritisk lexikografi; könsidentitet; sexualitet; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilken bild av innehållet i de tvådiskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuellläggning som förmedlas till användarna av två enspråkiga inlärningsordböcker.Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs dels av en socialkonstruktivistisk synpå språk och diskriminering, dels en kritisk lexikografisk teori som analyserarordboken i relation till samhälle, ideologi och makt. LÄS MER

 2. 2. Lägger cornerstone-investerarna pusslet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Lindell; Ulf Larsson; Magnus Lundh; [2021]
  Nyckelord :IPO; Cornerstone-investerare; Förstadagsavkastning; BHAR; Nordiska marknaden; Cornerstone investor; Initial return; Nordic market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Lägger cornerstone-investerarna pusslet? Seminariedatum: 14/01/2021 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ulf Larsson, Rebecka Lindell, Magnus Lundh Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Cornerstone-investerare, Förstadagsavkastning, BHAR, Nordiska marknaden Syfte: Studiens syfte är att undersöka nordiska IPO:ers förstadagsavkastning och långsiktiga prestation. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida de valda faktorerna kan förklara förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen. LÄS MER

 3. 3. Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) : En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Holm; Amer Basic; [2021]
  Nyckelord :RFID; Implementation; Third Party Logistics TPL ; Item level; Cost calculation; Warehousing operations; Inbound and outbound process; RFID; Implementering; Tredjepartslogistik TPL ; Artikelnivå; Kostnadskalkyl; Lagerverksamhet; In- och utleveransprocess;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) - En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL  Kurs: 4FE19E Examensarbete i Supply Chain Management för Civilekonomprogrammet, 30 hp.  Författare: Jacob Holm & Amer Basic Examinator: Helena Forslund Handledare: Hana Hulthén  Bakgrund: PostNord TPL i Ljungby är en av de aktörer som har fått upp ett intresse för RFID och det hela började med ett önskemål om RFID-tekniken från deras största kund (Kund X). LÄS MER

 4. 4. Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag. En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Madeleine Ulriksson; Amanda Björk; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; distribuerat ledarskap; digital kontext; riktning; samtalsinteraktion; artefakt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag - En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65/ SMKK60 Examensarbete för kandidatexamen, 15hp, VT2021 Författare: Amanda Björk & Madeleine Ulriksson Handledare: Johan Alvehus Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur distribuerat ledarskap sker i digitala möten. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en internetbaserad CMT-kurs avseende samvetsstress, arbetsrelaterad stress, self-compassion och professionell livskvalitet hos vård- och omsorgspersonal : en genomförbarhetsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Stina Börjesson; Ida Olsson; [2021]
  Nyckelord :stress of conscience; work-related stress; self-compassion; professional quality of life; compassionate mind training CMT ; healthcare personnel; samvetsstress; arbetsrelaterad stress; självmedkänsla; professionell livskvalitet; compassionate mind training CMT ; vård- och omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Det finns överlag en brist på compassion-inriktade interventioner för vård- och omsorgspersonal. Tidigare studier tyder på att dessa interventioner ger goda resultat, men fler studier behövs. LÄS MER