Sökning: "metod redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 1116 uppsatser innehållade orden metod redovisning.

 1. 1. Från boken till molnet : En kvalitativ studie om hur medarbetare i ledandepositioner på små och medelstora företag ser på digitalisering ochautomatisering av redovisningsarbetet samt hur det påverkar deras verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nicole Lindberg Gafvelin; Amanda Larsson; Joar Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; SME; digital; accounting; SME; digital transformation; isomorphism; neo-institutional theory; Digitalisering; SME; redovisning; digital transformation; isomorfism; neo-institutionell teori;

  Sammanfattning : Datum: 2022–06–02Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare: Amanda Larsson (871205) Nicole Lindberg Gafvelin (950102) Joar Lundberg (960722) Titel: Från boken till molnet- En kvalitativ studie om hur medarbetare i ledandepositioner på små och medelstora företag ser på digitalisering ochautomatisering av redovisningsarbetet samt hur det påverkar deras verksamhet. Handledare: Leanne Johnstone Nyckelord: Digitalisering, SME, redovisning, digital transformation, isomorfism & neo-institutionell teori Forskningsfråga: Hur ser medarbetare i ledande positioner på små och medelstora företag på digitalisering, och automatisering av redovisningsarbetet samt hur påverkar detderas verksamhet? Syfte: Att ur ett institutionellt perspektiv bidra till kunskap om hur digitaliseringenhar påverkat redovisningsarbetet i små och medelstora företag samt hur dessmedarbetare i ledande positioner uppfattar fenomenets utveckling under detsenaste årtiondet. LÄS MER

 2. 2. En Studie Om Förändringen Av Redovisningskonsultens Arbetsroll Till Följd Av Digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alen Jajeno; Sura Al Hano Faro George; Mohammad Jamal Jalal; [2022]
  Nyckelord :Accounting consultant; authorized accounting consultant; competence requirements; digitalization in accounting; Redovisningskonsult; auktoriserad redovisningskonsult; kompetenskrav; digitalisering; profession; legitimitet; digitalisering inom redovisning;

  Sammanfattning : Datum:2022-06-02 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: AL Hano Faro, Sura George    920101  Alen Jajeno                               971228  Mohammad Jamal                    000910 Title:En studie om förändringen av redovisningskonsultens arbetsroll till följd av digitaliseringen Handledare:Ulla Pettersson Nyckelord: Redovisningskonsult, auktoriserad redovisningskonsult, kompetenskrav, digitalisering,profession, legitimitet, digitalisering inom redovisning Frågeställningar:           • Vilken förändring har digitaliseringen medfört på redovisningskonsultens arbetssätt och arbetsuppgifter under de senaste 10-15 åren?    Hur har redovisningskonsultens kompetenskrav förändrats under de senaste 10-15 åren med hänsyn till digitaliseringen?   Syfte: Syftet är att undersöka vad digitaliseringen medfört för förändringar till redovisningskonsultens arbetsuppgifter, arbetssätt samt kompetenskraven under de senaste 10-15 åren. Metod: Under arbetet kommer en kvalitativ explanatorisk metod att tillämpas, vilket omfattar ett antal intervjuer med både auktoriserade såväl som icke auktoriserade redovisningskonsulter. LÄS MER

 3. 3. Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag : En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Enegren; Joanna Hedin; [2022]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; motives; EU directive; attitudes; Legitimacy Theory; Political Cost Theory; Institutional theory; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; motiv; EU-direktiv; attityder; Legitimitetsteori; Political Cost Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag. En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning och förståelse av redovisningsregelverk : En experimentell studie kring kryptovalutans redovisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Gustafsson; Rebecca Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Accounting; IFRS; cryptocurrency; intangible assets; K3-regulations; agenda decisions; Redovisning; IFRS; Kryptovalutor; immateriella anläggningstillgångar; K3-regelverket; agenda decisions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom den kraftiga ökningen i användandet av tekniska och digitala betalmedel fanns ett behov av att se över de existerande regelverken. Den markanta största avsaknaden är regleringar kring egenupparbetade immateriella tillgångar och kryptovalutor vilket utgjorde grunden för denna studien. LÄS MER

 5. 5. Redovisning och revision av kryptovalutor : En semi-systematisk litteraturstudie av kryptovalutor med tematisk analys

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sofie Nybohm; Elin Wikner; [2022]
  Nyckelord :Kryptovaluta; decentralisering; reglering; redovisning revision;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2022-05-30 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp  Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Elin Wikner och Sofie Nybohm Titel: Redovisning och revision av kryptovalutor: En semi-systematisk litteraturstudie av kryptovalutor med tematisk analys Handledare: Karin Seger  Nyckelord: Kryptovaluta, decentralisering, reglering, redovisning & revision Syfte: Syftet med denna semi-systematiska litteraturstudie är att kartlägga forskningen av kryptovalutor inom reglering, redovisning och revision med en tematisk analys samt finna kunskapsgap i den aktuella litteraturen. Metod: Semi-systematisk litteraturstudie Slutsats: I slutsatsen svarar författarna på syftet med studien genom att summera kartläggningen av forskningen inom de tre huvudtemana reglering, redovisning och revision och återge de kunskapsgap som författarna funnit i respektive huvudtema. LÄS MER