Sökning: "metoddiskussion intervju"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden metoddiskussion intervju.

 1. 1. En pinne eller en stråke... det är frågan? : En intervju- och videoobservationsstudie av fiollärares syn på och arbete med stråkteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma-Teres Tjernström; [2019]
  Nyckelord :bowing technique; social semiotic; video observation; semi structured interview; multimodal interaction; stråkteknik; socialsemiotiskt perspektiv; videoobservation; semistrukturerade intervjuer; multi-modal analys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fiollärares syn på och användning av stråkteknik i sin undervisning. Detta görs med följande forskningsfrågor: Hur representerar fiollärare sin syn på stråkteknik? och Hur designar fiollärare sin undervisning i stråkteknik? Studien är kvalitativ och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra olika fiollärare på musik- och kulturskolor. LÄS MER

 2. 2. Det är tydligt att det är otydligt. : Pedagogers uppfattningar av arbetet i förskola med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individintegrerade elever.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Gunilla Johansson; Ewa Lidby; [2006]
  Nyckelord :Integrering; inkludering; individintegrering; barn med behov av särskilt stöd; särskolebarn barn med funktionshinder .;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta fram pedagogers uppfattningar och upplevelser av arbetet i förskola med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individuellt integrerade elever.Vi valde en kvalitativ metod där det handlar om människors uppfattning och deras förståelse av sin sociala verklighet. LÄS MER