Sökning: "metoddiskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet metoddiskussion.

 1. 1. ”Varje barn förtjänar att se sig själv som hjälte på sidorna” : En empirisk studie om mångkulturell skönlitteratur i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ellenor Fransson; Shkurte Feka; Marlen Shehadeh; [2020]
  Nyckelord :Multi-cultural; intercultural; fiction; scaffolding; problematize; focus on the problem; normalize; Mångkulturell; interkulturell; skönlitteratur; scaffolding; problemfokus; problematisera; normalisera;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är det idag mångkulturella samhället och hur media lyfter fram denna mångkulturalitet som en problematik samt hur detta speglas för barnen. Skolans syfte är att utbilda nästa generations medborgare och det är med barnen som arbetet måste börja för att få bort den idag allt större segregation som finns i samhället. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård i hemmet - närståendes upplevelse : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Backman; Linn Siljeholm; [2020]
  Nyckelord :palliativ vård; närstående; vårdgivare; stöd; delaktighet; hemmet; existentiellt;

  Sammanfattning : Varje år avlider ungefär 90 000 personer i Sverige och uppskattningen är att 80 % av dessa skulle kunna ha nytta av vård i livets slut. Kring dessa 90 000 personer finns oftast ett okänt antal närstående som blir påverkade av situationen. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar av begreppen lässtrategier och läsförståelse och dess betydelse för deras lässtrategi- och läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Victor Viebke; Mimmi Löwander; [2020]
  Nyckelord :Lässtrategier; läsförståelse; lärare; läsundervisning; lässtrategiundervisning; läsförståelseundervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar begreppen läsförståelse och lässtrategier, samt läsundervisningens innehåll. Begreppet läsförståelse består av olika delar och kan därför förstås på många olika sätt, vilket i sin tur kan påverka utformandet av läsundervisningen. Vidare finns det även oklarheter kring lässtrategiundervisningen. LÄS MER

 4. 4. En pinne eller en stråke... det är frågan? : En intervju- och videoobservationsstudie av fiollärares syn på och arbete med stråkteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma-Teres Tjernström; [2019]
  Nyckelord :bowing technique; social semiotic; video observation; semi structured interview; multimodal interaction; stråkteknik; socialsemiotiskt perspektiv; videoobservation; semistrukturerade intervjuer; multi-modal analys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fiollärares syn på och användning av stråkteknik i sin undervisning. Detta görs med följande forskningsfrågor: Hur representerar fiollärare sin syn på stråkteknik? och Hur designar fiollärare sin undervisning i stråkteknik? Studien är kvalitativ och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra olika fiollärare på musik- och kulturskolor. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Åström Kajsa Wissel; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; kronisk hjärtsvikt; kvalitativ studie; litteraturöversikt; patientperspektiv; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 200 000 människor med hjärtsvikt. Det är en kronisk sjukdom där drabbade kan bli i stort behov av sjukvård. Sjukdomen är oförutsägbar, symptom kan komma plötsligt och leda till snabb försämring och plötslig död. LÄS MER