Sökning: "metoder inom socialpedagogik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden metoder inom socialpedagogik.

 1. 1. Socialpedagogik i tvångsvård : professionellas syn på delaktighet och motivation inom LVM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Högskolan Väst/Högskolan VästAvd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Anna Mattsson; [2011]
  Nyckelord :Socialpedagogik; tvångsvård; LVM; empowerment; KASAM; delaktighet; motivation; förändring;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa och jämföra hur olika professionella tänker kring socialpedagogik och tvångsvård, hur motiveras klienter till att bli delaktiga i sitt förändringsarbete. Vidare är syftet även att lyfta tankar från yrkesverksamma kring människor som "hamnar mellan stolarna". LÄS MER

 2. 2. "Vi kände oss förstådda och väl bemötta" : En studie om bemötande inom familjerådgivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Frida Lundin; Tracey Söderberg; [2011]
  Nyckelord :Bemötande; familjerådgivning; kommunikation; relationer.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur besökare till familjerådgivning upplevt sig bemötta samt hur familjerådgivarna förhåller sig till professionellt bemötande. Frågeställningarna som behandlades var hur familjerådgivningens besökare beskriver det bemötande de fått, om bemötandet haft positiv inverkan på besökarnas relationsprocesser samt hur familjerådgivarna förhåller sig till professionellt bemötande vid olika former av samtal med besökare. LÄS MER

 3. 3. "... att göra världen begriplig..." : Betydelsen av KASAM för barn inom institution och öppenvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Malin Bernlo; Christine Boman; [2010]
  Nyckelord :SOC; sense of coherence; salutogenic; Antonovsky; non-institutional care; institution; children; KASAM; en känsla av sammanhang; salutogenes; Antonovsky; öppenvård; institution; barn;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på om KASAM-begreppet, trots att det har några år på nacken, fortfarande ses som betydelsefullt. Vi utgick från personalens perspektiv gällande KASAM's betydelse för barn 0-12 år, placerade på institution eller med någon form av insats från öppenvården. LÄS MER

 4. 4. Jag är inte bara missbrukare – jag är pappa också! En studie om stöd till pappor med missbruksbakgrund

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elisabeth Lindell; [2009-09-16]
  Nyckelord :Faderskap; Stöd; Missbruk;

  Sammanfattning : I samtal med andra, klienter och professionella inom socialt arbete, uppmärksammades bristen av stöd till pappor med missbruksbakgrund. Litteraturstudier visade att det inte fanns så mycket kunskap om pappornas behov och därför fanns heller inte kunskapen om hur stödjande insatser skulle utformas. LÄS MER