Sökning: "metoder och arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 949 uppsatser innehållade orden metoder och arbetssätt.

 1. 1. SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I FÖRBEREDELSEKLASS 4-6 En studie av pedagogiska metoder som används av SvA-lärare i undervisning av nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Wan Hasso Adib; Dalia Hasso Adib; [2020-01-07]
  Nyckelord :SvA-lärare; nyanlända elever; förberedelseklass; studiehandledare;

  Sammanfattning : Syfte:Undersöka vilka pedagogiska metoder SvA-lärare använder i sin undervisning med nyanlända elever i förberedelseklassen 4–6 och hur de resonerar och reflekterar kring dessa former av samverkan med studiehandledare.Teori:Vår teoretiska ram är språkdidaktik. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande och matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabet Delbanco; Josefin Tell; [2020]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; Matematik; Implementering; Grupper; Lärarens roll; Elevens roll; Könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att skapa en överblick över aktuell forskning om vad som krävs för att kooperativt lärande ska bidra till framgångsrik matematikundervisning. Det kooperativa lärandet är ett arbetssätt som bygger på att man lär sig tillsammans med andra i grupp. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Bradelina Forsman; Samira Mohamed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Egenvård anse vara nödvändig vid hantering av kroniska sjukdomar och kan förebygga komplikationer vid hjärtsvikt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt. Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes för att analysera 14 vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för motivation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Albert de Capretz; [2020]
  Nyckelord :motivation; idrott och hälsa; self determination theory; achievement goal theory;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur motivation kan utgöra underlag för lärares undervisningspraktik och att identifiera framgångsfaktorer i lärarnas arbetssätt med att motivera elever. Detta görs genom att utgå från motivationsteorier som är centrala för en lärares undervisningspraktik och därefter identifiera vilka framgångsfaktorer som går att urskilja i lärares arbete med att motivera elever. LÄS MER

 5. 5. Användning av 5D-BIM för planering av både industriellt och traditionellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Aho; [2020]
  Nyckelord :BIM; 5-D BIM; VDC; Produktionsplanering; Produktionskalkyl;

  Sammanfattning : BIM – Building information modelling används idag av bl.a. arkitekter, konstruktörer,entreprenörer och fastighetsägare. BIM är ett verktyg där en 3D-modell av projektet kan användassom informationskälla. LÄS MER