Sökning: "metodik svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden metodik svenska.

 1. 1. Prästen som kyrkoherde Hur beskrivs och hanteras upplevda förväntningar?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ellinor Wahlberg; [2021-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns många förväntningar på hur en religiös ledare, och mer specifikt hur en kyrkoherde, ska vara. Syftet med arbetet var att undersöka hur kyrkoherdar i Svenska kyrkan upplever och hanterar sin roll som chef och ledare med utgångspunkt i förväntningar som finns. En kvalitativ metodik an-vändes. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av kulturkompetens i terapirummet. En systematisk litteraturöversikt.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nadia Sarblad; Pernilla Wilscher Rihter; [2021]
  Nyckelord :Multicultural; psychotherapy; cultural competence; alliance. Mångkulturell; psykoterapi; kulturell kompetens; allians; Social Sciences;

  Sammanfattning : This systematic literature study with qualitative methodology wants to investigate the importance of cultural competence in the therapist. The study includes both therapist and client perspectives. The study describes the relevance of matchinga and not matching between therapist and client with different cultural / ethnic backgrounds. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmetodik för effektivisering av produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Johanna Ögren; Rickard Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Leveransservice; effektivitet; produktion; metodik;

  Sammanfattning : Företag ställs kontinuerligt inför nya utmaningar, de måste utveckla sina processer och produkter för att möta de nya förutsättningarna. Företag bör förbättra deras verksamhetsplanering och produktionsprocesser för att bli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 4. Attityder till läsning och läsfrämjande metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Fia Nord; Sandra Forsberg; [2021]
  Nyckelord :elev; läslust; skönlitteratur; studieovana hem;

  Sammanfattning : Svenska pojkars läslust har minskat över tid. Kunskapsöversiktens syfte är att granska och sammanställa aktuell forskning kring pojkar från studieovana hem och deras attityder till skönlitterär läsning, samt hur lärarens val av metodik kan främja läslust. LÄS MER

 5. 5. Implementering av fjärde generationens fjärrvärme i svenska fjärrvärmenät : En fallstudie på Borlänges fjärrvärmenät

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Henrik Nordström; Klara Smeds; [2021]
  Nyckelord :4GDH low temperature district heating; 4GDH lågtempererad fjärrvärme;

  Sammanfattning : För att möta problem med ökande klimatförändringar kan fjärrvärmen ha en betydande roll ur både en svensk och en internationell kontext. Samtidigt står svenska fjärrvärmebolag inför betydande utmaningar då värmepumpar blir ett allt vanligare val för att möta uppvärmnings- och tappvarmvattenbehovet, tillgången till avfall och biomassa som bränsle förutspås bli mer begränsad och byggnaders uppvärmningsbehov blir allt lägre. LÄS MER