Sökning: "metodologiska överväganden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden metodologiska överväganden.

 1. 1. Att lämna en bubbla : Identitetsprocesser hos unga avhoppare från frikyrkliga samfund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anette Tibell; Daniel Hammarström; [2015]
  Nyckelord :Identitet; socialisation; frikyrka;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla en socialpsykologisk förståelse för vad det innebär för individer att som uppvuxna i frikyrklig miljö i Sverige höra till en minoritet och vad ett avståndstagande från denna minoritet innebär i termer av identitetsprocesser.Studien genomfördes med kvalitativ metod och tio semistrukturerade intervjuer med avhoppare från ett frikyrkligt samfund. LÄS MER

 2. 2. Att mäta korruption

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Samuelsson; Tony Ottosson; Andreas Lennartsson; [2015]
  Nyckelord :Korruption; pressfrihet; socialt kapital; effektivitet; CPI; Transparency International; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en statistisk analys där fyra socialpolitiska teoriers förklaringskraft vad gäller förekomsten av korruption testas. Det huvudsakliga materialet utgörs av data från Quality of Government, Transparency International samt teorier från vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 3. Att utforma meningserbjudande undervisning för elever med utvecklingsstörning : En studie av lektionsdesign i grundsärskolans ämnesområde kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Eva Savilahti; [2015]
  Nyckelord :Lektionsdesign; grundsärskola; utvecklingsstörning; didaktik; variationsteori; kommunikation; känslor; ämnesområden; träningsskolan;

  Sammanfattning : Denna studie har en Lesson/Learning Study-inspirerad forskningsansats och syftar till att utveckla elevernas förmåga att tolka känslouttryck. Studien har genomförts i grundsärskolans inriktning ämnesområden (i vilken elever med svår och måttlig utvecklingsstörning går) och i denna uppsats fokuseras särskilt undervisningsdesignen. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbrottslighetens individer och strukturer : En diskursanalys av insatser utformade för att förebygga ungdomsbrottslighet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Nadja Nebi; [2014]
  Nyckelord :Diskurs; ungdomar; ungdomsbrottslighet; riskbedömning; individuella riskfaktorer; strukturella riskfaktorer; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera den diskursiva konstruktionen av det förebyggande sociala arbetet med ungdomsbrottslighet, genom att studera underlaget till en aktuell insats (Sociala insatsgrupper). Ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt har varit styrande i teoretiska samt metodologiska överväganden. LÄS MER

 5. 5. Mjuk massage och diakoni : Ett holistiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Maria Edebol; [2009]
  Nyckelord :Tactile massage; Deaconry; Holistic perspective; Deaconal touch; Mjuk massage; diakoni; helhetssyn; Diakonal beröring;

  Sammanfattning : IntroductionTactile Massage is a generic term that for example includes Massage therapy, Effleurage, Gentle touch, Tactile stimulation, Soft massage and Aromatherapy massage (SBU 2009). Tactile Massage has been proven to activate the perception receptors of the body and stimulates the system of oxytocin and in that way Tactile massage increase wellbeing and decrease pain. LÄS MER