Sökning: "mia gruffman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mia gruffman.

 1. 1. DEN ANSTÄLLNINGSBARE, DEN ICKE ANSTÄLLNINGSBARE & DEN ALTERNATIVA ANDRE - En kritisk studie om anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mia Gruffman Cruse; [2017-07-07]
  Nyckelord :anställningsbarhet; dekonstruktion; governmentality; habitus; den industriella reservarmén;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka egenskaper som tillskrivs den anställningsbare och den icke anställningsbare på den nutida svenska arbetsmarknaden för att därmed kunna diskutera möjliga förklaringsmodeller till hur och varför dessa kan förstås i termer av makt. 1) Vilka personliga egenskaper tillskrivs den anställningsbare, den förste, i platsannonser publicerade på platsbanken? 2) Hur kan de egenskaper som tillskrivs den icke anställningsbare, den andre, förstås genom dekonstruktion av den ideala första? 3) Hur kan den anställningsbare och den icke anställningsbare förstås utifrån begreppen governmentality, habitus, symboliskt kapital, symboliskt våld och teorin om den industriella reservarmén? Metod och material: Kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Alignment mellan IT och verksamhet - Västra Götalandsregionen, VGR

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mia Gruffman Cruse; [2011-09-07]
  Nyckelord :Alignment; strategi; IT-strategi; social konstruktion; mjuka parametrar; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser beskriva alignment, överensstämmelse, mellan Den nationella IT-strategin för vård och omsorg och verksamhetsplaner som finns för de offentliga sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Detta har gjorts av orsaken att det funnits en implementeringsproblematik gällande Den nationella IT-strategin. LÄS MER