Sökning: "michel rapp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden michel rapp.

  1. 1. Den sjukliga barnlösheten : En studie i hur ofrivillig barnlöshet blir en sjukdom

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Fredrik Sjögren; [2006]
    Nyckelord :Barnlöshet; Sjukdom; Reproduktion; Diskurs;

    Sammanfattning : Detta är ett arbete vilket syftar till att förstå hur ofrivillig barnlöshet kan betraktas som en sjukdom. Frågeställningen lyder således: ”Hur produceras förståelsen av ofrivillig barnlöshet som sjukdom i mitt material?” De teoretiska verktyg som används i denna analys hämtas från Michel Foucault, Sarah Franklin, Faye D. LÄS MER