Sökning: "microanalysis in face-to face dialogues"

Hittade 1 uppsats innehållade orden microanalysis in face-to face dialogues.

  1. 1. Icke-vetande, men hur? En mikroanalys av icke-vetande position i praktiken

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lina Abrahamsson; Björn Lönnberg; [2023-11-28]
    Nyckelord :Icke-vetande position; socialkonstruktionism; psykoterapi; co-speech gestures; microanalysis in face-to face dialogues; mikroanalys;

    Sammanfattning : Den icke-vetande positionen inom psykoterapin har väckt många diskussioner och förbryllat många terapistudenter och terapeuter. Delar av den familje- och systemteoretiska psykoterapin bygger på en socialkonstruktionistisk kunskapssyn. LÄS MER