Sökning: "migrationsmodell"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet migrationsmodell.

  1. 1. European migration : A study of the migration flows in the European Union

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

    Författare :Albert Söderlind; Jenny Larsson; [2008]
    Nyckelord :EU; European union; migration; education; ; EU; Europeiska unionen; migration; utbildning;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att analysera vilka faktorer som påverkar att människor migrerar inom den europeiska unionen. Data över in och utflöden av människor har samlats in för varje medlemsstat och använts i en regression som beroende variabel. LÄS MER