Sökning: "mike"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet mike.

 1. 1. How design storms with normally distributed intensities customized from precipitation radar data in Sweden affect the modeled hydraulic response to extreme rainfalls

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Daniel Elfström; Max Stefansson; [2021]
  Nyckelord :cloudbursts; cloudburst mapping; spatial rain variation; pluvial flooding; hydraulic response; Swedish precipitation radar data; idealized urban catchment; hydrodynamic modeling; skyfall; skyfallskartering; gaussisk regnfördelning; spatial regnvariation; pluvial översvämning; hydraulisk respons; svensk nederbördsradardata; idealiserat urbant avrinningsområde; hydrodynamisk modellering;

  Sammanfattning : Intense but short-term cloudbursts may cause severe flooding in urban areas. Such short-term cloudbursts mostly are of convective character, where the rain intensity may vary considerably within relatively small areas. Using uniform design rains where maximum intensity is assumed over the whole catchment is common practice in Sweden, though. LÄS MER

 2. 2. Hydrodynamic modelling of fate and transport of natural organic matter and per- and polyfluoroalkyl substances in Lake Ekoln

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Ekman; [2021]
  Nyckelord :Ekoln; Natural organic matter NOM ; Total organic matter TOC ; Colour; degradation; sedimentation; photooxidation; PFAS; MIKE 3 FM; Ekoln; naturligt organiskt material NOM ; totalt organiskt kol TOC ; färg; nedbrytning; sedimentation; foto-oxidation; PFAS; MIKE 3 FM;

  Sammanfattning : Societies are facing great challenges with obtaining a good quality and quantity of drinking water in the context of climate change. Increases in natural organic matter (NOM) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have been observed in lakes and drinking water the past years, which is of great concern for water treatment plants in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Utredning av flödesreducering avseende påverkan från dagvattendammars placering och dimensionering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Katarina Wright; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater pond; hydraulic modelling; MIKE URBAN; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattendammar; hydraulisk modellering; MIKE URBAN;

  Sammanfattning : Den urbanisering som sker i Sverige och globalt medför en förtätning av städer som resulterari att andelen hårdgjord yta i städerna ökar. Detta leder till att dagvatten inte kan avledas påett naturligt sätt genom infiltration samt inte kan fördröjas av växtlighet i samma utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Skyfallsanalys i urban miljö : En komparativ studie mellan MIKE 21 och MIKE FLOOD

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :1D-2D modell; 2D modell; dagvattenledningsnät; skyfallskartering;

  Sammanfattning : Redan idag har många kommuner i Sverige drabbats av skyfall och ett förändrande klimat indikerar att skyfall kommer bli vanligare. Översvämningar till följd av skyfall kan ge konsekvenser som skador på hus, vägar och även utgöra fara för människors hälsa. LÄS MER

 5. 5. Sensitivity analysis of pluvial flood modelling tools for dense urban areas : A case study in Lundby-Lindholmen, Gothenburg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Flood Modelling; MIKE FLOOD; Sensitivity Analysis;

  Sammanfattning : As a result of the global climate change, extreme precipitation is occurring more frequently which increases the risk of flooding, especially in urban areas. Urbanisation is widely discussed regarding urban flooding where an increase of impervious surfaces limits the infiltration and increases the surface runoff. LÄS MER