Sökning: "milbemycinoxim"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet milbemycinoxim.

  1. 1. Hur effektiv och säker är en kombination av afoxolaner och milbemycinoxim mot gastrointestinala nematoder hos hund?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Pegah Heirani; [2018]
    Nyckelord :afoxolaner; milbemycinoxim; nematoder; hund;

    Sammanfattning : Nära relation mellan människor och sällskapsdjur har många fördelar. Men det finns risk för överföring av zoonotiska parasiter. Hittills finns det inga praktiska metoder för att minimera antalet ägg i miljön, så antiparasitära medel är fortsatt ett värdefullt verktyg. LÄS MER