Sökning: "militära samarbeten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden militära samarbeten.

 1. 1. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER

 2. 2. EU:s civila och militära operationer - hur legitima är de? En komparativ fallstudie av hur EU:s operationer uppfattas lokalt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Nilsson; Jonatan Pupp; [2018]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; legitimitet; civila operationer; militära operationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur legitima EU:s civila och militära operationer är. Studien är en komparativ fallstudie av tre operationer utförda av EU; European Union Training Mission Mali, Aceh Monitoring Mission samt The European Integrated Rule of Law Mission for Iraq. LÄS MER

 3. 3. Hot, löften och alliansfrihet : En fallstudie av den svenska alliansfriheten 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Johnsson; Joakim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; alliance freedom; military alliances; military cooperation; threats; power; perception; Sverige; alliansfrihet; militära allianser; militära samarbeten; hot; makt; perception;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i skenet av ett allt mer spänt omvärldsläge. Vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna till den svenska alliansfria hållningen i perioden 2008-2017, där Sverige ingår militära samarbeten och gör tydliga solidaritetsförklaringar men samtidigt stint håller fast vid alliansfriheten. LÄS MER

 4. 4. PESCO – ett hot mot svensk alliansfrihet? : En kritisk studie av svensk utrikespolitiskpolicy och utökade militära samarbeten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Georg Hardell; [2018]
  Nyckelord :PESCO; EU; militära samarbeten; militär allians frihet; svensk och europeisk säkerhets- och försvarspolitik; säkerhetshot; utrikespolitik;

  Sammanfattning : Hur uppfattas den svenska militära alliansfrihetens ställning i takt med utökade militära samarbeten? Sveriges ingående av PESCO (Permanent Structured Cooperation), ett försvars-och säkerhetspolitiskt samarbete inom EU, har presenterats som ett steg i mot ett militariserat EU. Syftet med den här uppsatsen har varit att redogöra för och förstå underliggande problemframställningar till Sveriges säkerhets-och försvarspolicy samt vilken innebörd svenska policyskapare anseratt ökade samarbeten har för alliansfriheten. LÄS MER

 5. 5. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt? : En undersökning om förenklande och försvårande faktorer i underrättelsesamarbete

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Rönning; [2016]
  Nyckelord :Underrättelser; samarbete; Sverige; Mali; FN; MINUSMA; försvårande faktorer; förenklande faktorer;

  Sammanfattning : Det är ont om vetenskaplig forskning om underrättelsesamarbete. Majoriteten av tillgänglig forskning avhandlar bilaterala samarbeten mellan stora nationer eller transatlantiska samarbeten och anlägger en resultatinriktad ansats. FN som organisation består av en stor blandning civila och militära delar och befattningshavare. LÄS MER