Sökning: "miljö företag strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden miljö företag strategi.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning som marknadsföringsverktyg – En undersökning av de marknadsföringsrättsliga konsekvenserna av företagens hållbarhetsredovisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Saga Sthen; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; associationsrätt; marknadsföringsrätt; miljöpåståenden; hållbarhetsredovisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Environmental and climate issues are becoming increasingly relevant in society. Both consumers and companies, as well as international organizations are placing greater focus on these issues. LÄS MER

 2. 2. En Jämförelse av tre byggföretag och två kommuners Hållbarhetspraxis: Likheter och Skillnader i Utsläppsredovisningar av Växthusgaser, Energiförbrukning och Avfallshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :shadi jomaa; Ahmed Hamzat; [2023]
  Nyckelord :Energiförbrukning; avfallshantering; växthusgasutsläpp; livscykelanalys LCA och kommunalt byggande.;

  Sammanfattning : The background of the study explored greenhouse gas emissions, waste management, andenergy consumption within the construction and real estate sector, focusing on both municipalentities and private companies. The sector's environmental impact has become a centralconcern with an increased focus on sustainability and reduced climate impact. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av Framtida Elbehov för Skånsk Industri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Elsa-Justina Fransson; [2023]
  Nyckelord :elektrifiering; industri; Skåne; biogas; vätgas; omställning; elbehov; elprognos; electrification; industry; Scania; Sweden; hydrogen gas; energy transition; electricity prognosis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Industrin står för en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därför är det av högsta prioritet att branschen ställer om sin produktion från fossil till förnybar. En viktig strategi för att uppå klimatmålen är att elektrifiera produktionen. LÄS MER

 4. 4. Lokal samverkan för ökad cirkularitet för bergmaterial : En studie av förutsättningar för ökad cirkularitet genom samverkan mellan företag, kommuner och myndigheter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Näslund; [2023]
  Nyckelord :Lokal samverkan; bergmaterial; cirkulära material; ballast; bergkross; samverkan; återvinning; Local cooperation; rock material; circular materials; aggregate; rock materials; recycling;

  Sammanfattning : Varje år produceras ungefär 100 miljoner ton jungfruligt bergmaterial i Sverige.Generellt ligger återvinning i stort fokus idag. Trots detta och högt användande av resurser är återvinningen av bergmaterial i Sverige lägre än i många andra länder. LÄS MER

 5. 5. "Blott Sverige svenska krusbär har" : En kvalitativ studie om nation branding av svensk måltidskultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jogér Sebastian; [2022]
  Nyckelord :turism; måltidsturism; marknadsföring; måltidskultur; kultur; mat; foodie; nation branding; storytelling; profilering;

  Sammanfattning : This candidate thesis contains a qualitative study of how Sweden markets its gastronomicculture internationally through nation branding. The study was conducted through adeductive research approach. Through nation branding, Sweden has become the new, littlestar on the gastronomic world scene. LÄS MER