Sökning: "miljö- hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden miljö- hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Sambandet mellan företags verksamhetsålder och nivå av hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Ritzén; Ruben Tjärnberg; [2023]
  Nyckelord :ESG; sustainability reporting; sustainability disclosure; business age; ESG; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; verksamhetsålder;

  Sammanfattning : Syfte: Hållbarhet blir mer och mer betydelsefullt i vår värld och investerare vill satsa på hållbara företag där pengarna arbetar för goda syften. Ett sätt att mäta hållbarhet är ESG-betyg, där företagen av värderingsföretag bedöms utifrån kriterier inom miljö, social hållbarhet och ägarstyrning. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning som marknadsföringsverktyg – En undersökning av de marknadsföringsrättsliga konsekvenserna av företagens hållbarhetsredovisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Saga Sthen; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; associationsrätt; marknadsföringsrätt; miljöpåståenden; hållbarhetsredovisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Environmental and climate issues are becoming increasingly relevant in society. Both consumers and companies, as well as international organizations are placing greater focus on these issues. LÄS MER

 3. 3. Är hållbarhetsredovisning lönsamt? : En kvantitativ studie om hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar svenska aktiebolags finansiella prestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eliasson; Daniel Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsredovisning; finansiell prestation;

  Sammanfattning : I och med bland annat rådande klimatutmaningar och hållbar utveckling har intressenters krav på transparens ökat avsevärt och därmed är det viktigare än någonsin med hållbart företagande och Corporate Social Responsibility. Europeiska Kommissionen initierade därför ett initiativ år 2013 som föreslog obligatorisk hållbarhetsredovisning för företag som uppfyller ett antal kriterier. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan ESG-betyg och finansiell prestation inom energibranschen : En kvantitativ studie inom EU-länderna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Bergström; Julia Larsson; [2023]
  Nyckelord :ESG-score; E-; S- and G-score; ROA; ROE; financial performance; energy sector; ESG-betyg; E-; S- och G-betyg; ROA; ROE; Finansiell prestation; Energibranschen;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Sambandet mellan ESG-betyg och finansiell prestation inom energibranschen – en kvantitativ studie inom EU-länderna  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Fanny Bergström och Julia Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2023 - maj  Syfte: Intresset för hållbarhet och hållbarhetsredovisning har växt sig allt större och i takt med detta har sambandet mellan ett företags ESG-betyg och dess finansiella prestation blivit ett omdiskuterat forskningsområde. Tidigare forskning har kommit fram till motstridiga resultat då resultaten skiljer sig branscher och länder emellan. LÄS MER

 5. 5. På jakt efter legitimitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Axel Lindeblad; Theodor Wiese; [2023]
  Nyckelord :Legitimitet; strategier; bilindustrin; hållbarhetsrapportering.; Science General; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera biltillverkares hållbarhetsredovisning med hjälp av legitimitetsteorin för att bidra till förståelse av hur legitimitet skapas i hållbarhetsrapporter. Frågeställningar: Hur uppstår legitimitet i hållbarhetsredovisning genom transparens och mål? Hur uppstår legitimitet i hållbarhetsredovisning genom koder och principer? Hur uppstår legitimitet genom samarbeten? Teori & metod: Den teoretiska referensramen grundar sig i legitimitetsteorin. LÄS MER