Sökning: "miljöbalken English: wind power"

Hittade 1 uppsats innehållade orden miljöbalken English: wind power.

  1. 1. Tillstånd inom rimlig tid? Den svenska tillståndsprocessen för vindkraft organiserad som en one-stop shop

    Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Hanna Magnusson; [2018]
    Nyckelord :Svenska: vindkraft; förnybarhetsdirektivet; tillstånd; prövning; nätanslutning; uppgradering; fysisk planering; miljöbalken English: wind power; Clean Energy Package; Renewable Energy Directive; administrative barriers; post-NPM governance; permit; repowering; environmental planning; one-stop shop.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In Sweden, wind has been recognized as a necessary power source to fight climate change. But the expansion of wind power is associated with conflicting interests. The permit process to build and operate wind power plants is often described as inefficient and complex, with long lead times. LÄS MER