Sökning: "miljöbalken"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade ordet miljöbalken.

 1. 1. Produktvalsprincipens funktion - En studie av flernivåstyrningens påverkan på produktvalsprincipen i miljöbalken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Johansson; [2020-06-29]
  Nyckelord :Produktvalsprincipen; Produktvalsprincipens funktion; Flernivåstyrning; Subsidiaritetsprincipen; Miljöbalken; REACH; Produktval och utbyte; Substitution; 2:4 MB; Kemikalier; Rättshistoria; Miljöbalkens allmänna hänsynsregler; Miljörätt; EU-rätt.;

  Sammanfattning : Miljöbalkens allmänna hänsynsregler är viktiga miljörättsliga principer och har en viktig funktion för genomförandet av miljöbalkens övergripande mål om en hållbar utveckling. En av dessa principer är produktvalsprincipen i 2 kap. LÄS MER

 2. 2. Förbudsregeln i 5 kap. 4§ MB - ett hinder för verksamheter? : En utredande uppsats av förbudsregeln i 5 kap. 4 § MB och möjligheten för verksamheter att fortsatt beviljas tillstånd.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Siri Andersson; [2020]
  Nyckelord :Förbudsregeln; vattenmiljö; miljökvalitetsnormer; ramdirektivet för vatten; Weserdomen; verksamheter;

  Sammanfattning : Förbudsregeln, som sedan 1 januari 2019 finns implementerad i 5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) (MB), ställer krav på verksamheter att inte på ett otillåtet sätt försämra vattenmiljön eller äventyra att vattnet uppnår rätt kvalitet enligt miljökvalitetsnorm. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Swedish Risk Assessment Guidelines in Kodaikanal, India : A Study of Mercury Contamination in an Area Near a Former Thermometer Factory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Lindholm; Carin Hayer; [2020]
  Nyckelord :Mercury contamination; Thermometer Factory Kodaikanal; Risk Assessment in Sweden; Risk Assessment in India; Environmental Legislation; Remediation Methods; Sustainable Development Goals;

  Sammanfattning : The aim of the project was to make a detailed risk assessment using Swedish guidelines for a factory site in Kodaikanal, South India, and a nearby village called Vellagavi. The study areas were chosen due to previous records of mercury contamination on the factory site and a possible spread to Vellagavi. LÄS MER

 4. 4. Vad innebär en prövotid? - En rättslig analys av tillämpningen och funktionen av 22 kap. 27 § miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Löwe; [2020]
  Nyckelord :miljörätt; prövotider enligt miljöbalken; 22 kap. 27 § miljöbalken; tillståndsprövning; miljöprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den miljöpolitiska debatten är idag högaktuell. För att förhindra fortsatta negativa klimat- och miljöförändringar krävs en omställning i vårt samhälle, bland annat hos verksamheter med betydande miljöpåverkan. Ett viktigt styrmedel för en sådan omställning är miljöbalken. LÄS MER

 5. 5. "Vart är vi på väg?" En studie av Kumla kommuns vision för framtida användning av jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Axelsson; Helena Öqvist; [2020]
  Nyckelord :Exploatering; tillväxt; befolkning; god bebyggd miljö.;

  Sammanfattning : Exploatering av jordbruksmark för bebyggelse är en fråga som har fått allt större utrymme i den kommunala planeringen, och ämnet har även betydelse utifrån framtida behov av mark för livsmedelsproduktion. Den här uppsatsen handlar om hur Kumla kommun i Örebro län förhåller sig till exploateringen av jordbruksmark i sin översiktsplanering, vilka kriterier kommunen har tagit fram för att bedöma markens värde, samt vad översiktsplaneringen säger om kommunens framtida utveckling i förhållande till markanvändandet. LÄS MER