Sökning: "miljöbetingelser"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet miljöbetingelser.

 1. 1. Hybrid Renewable Energy System for Controlled Environment Agriculture

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Victor Garcia Tapia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the expected impact of climate change and the projected population growth, the availability of sweet water and arable land will become increasingly scarce and the production from traditional agriculture processes will become insufficient to sustain the population. Controlled environmental agriculture (CEA) greenhouses represent a possible approach to deal with the challenges in the agricultural sector. LÄS MER

 2. 2. Variation in number of vertebrae in populations of pike (Esox lucius) in the south-east of Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :David Alvunger; [2016]
  Nyckelord :Ecology; Esox lucius; evolution; meristic characters; pleomerism; selection;

  Sammanfattning : Antalet ryggkotor varierar kraftigt mellan olika taxa, men också inom arter eller populationer. Omfattande forskning har visat att antalet ryggkotor hos fisk är resultatet av interaktioner mellan genetisk struktur och plastiska svar på miljöbetingelser under individens ontogeni. LÄS MER

 3. 3. Nodulär onchocercos på kronhjort (Cervus elaphus) i Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Bim Boijsen; [2016]
  Nyckelord :Onchocerca flexuosa; subkutana noduli; nodulär onchocercos; artbestämning; hjortdjur; DNA; Sverige; subcutaneous nodules; nodular onchocercosis; species identification; cervid; Sweden;

  Sammanfattning : Släktet Onchocerca är globalt spridda vektoröverförda filaroida parasiter som främst infekterar olika vilda och domesticerade hovdjur. Även hund och människa kan infekteras av enstaka arter. Europeisk kronhjort, Cervus elaphus, är huvudvärd för minst fyra arter av Onchocerca varav två påträffas inuti subkutana noduli. LÄS MER

 4. 4. Vintersiluetter : om träds former & karaktärer : en skisstudie

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Anna Heimann; [2010]
  Nyckelord :träd ; skiss; karaktär ; siluett; form ; ädellövträd ; vinter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är först och främst en skisstudie som har till syfte att lyfta fram nio utvalda träds karaktärer i avlövat tillstånd. Skisstudien ska ses som en inspirerande vägledning till trädens karaktär ur ett estetiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vad är specialpedagogik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Carola Hult; Niklas Opander; [2007]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Elever i behov av särskilt stöd; Normalitet; Avvikelse; Det organisatoriska paradigmet; Det sociologiska paradigmet;

  Sammanfattning : Fokus i denna studie utgörs av specialpedagogik, och studien syftar till att undersöka hur några grundskollärare uppfattar kunskapsområdet specialpedagogik. Undersökningen bygger på tre frågeställningar, vilka bidrar till att belysa grundskollärares uppfattningar om kunskapsområdet ur olika aspekter. LÄS MER