Sökning: "miljöcertifikat"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet miljöcertifikat.

 1. 1. Certifieringens betydelse inom byggbranschen : En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jim Klokker; Markus Persson; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; kunskapsöverföring; miljöcertifikat; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen för hur två byggföretag förhåller sig till miljöcertifieringar, samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från en sådan certifiering i termer av kunskapsöverföring. Empirisk data har samlats in genom intervjuer av utvalda respondenter samt dokumentanalys av certifieringsdokumenten. LÄS MER

 2. 2. Kontinuerligt lärande förhållbara förbättringar : En fallstudie i hur miljöförbättringsarbete kanbelysa det lärande som sker hoselinstallatörsföretag som arbetar efter konceptetständiga förbättringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Ellinor Brorsson; Michaela Bartoletti; [2017]
  Nyckelord :Continuous improvements; learning for sustainable development; strategic environmental work; experience-based learning; discrepancy; democracy; pragmatism; Ständiga förbättringar; lärande för hållbar utveckling; miljöstrategiskt arbete; erfarenhetsbaserat lärande; diskrepanser; demokrati; pragmatism;

  Sammanfattning : Förväntan på att företag arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan växer sig större för var dag. Med en miljöcertifiering kan företag visa sig ansvarsfulla inför sina intressenter och chanserna för en säkrad plats på framtidens marknad kan öka. LÄS MER

 3. 3. Follow-up of environmental certifications – A study of the four most widely used systems in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jenny Danell; Mona Olausson; [2014]
  Nyckelord :Real Estate; green building; certification; Fastigheter; gröna byggnader; miljöcertifiering; BREEAM-SE; LEED; GreenBuilding; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : The present thesis investigates the demands for follow-ups determined within the largest four environmental certification systems in Sweden, BREEAM-SE, LEED, Miljöbyggnad, and GreenBuilding. This study was narrowed down to only include environmental certifications of newly developed commercial constructions. LÄS MER