Sökning: "miljödidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet miljödidaktik.

 1. 1. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälleTeori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 2. 2. Religionsundervisning för en hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Ahlm; [2020]
  Nyckelord :Ekologi; Hållbar utveckling; Miljödidaktik; Religion;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag gjort en enkätundersökning för att se om och hur lärare arbetar med hållbar utveckling inom religionsämnet. Jag presenterar olika miljödidaktiska inriktningar samt redogör för hur de abrahamitiska religionerna, asiatiska religioner och naturreligioner ser på ekologi och hållbar utveckling. .. LÄS MER

 3. 3. Miljöetik i läroböcker för biologi årskurs 7-9 : En kvalitativ textanalys med fokus på relationsbaserad etik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lovisa Börjesson; [2019]
  Nyckelord :Läroboksanalys; miljödidaktik; miljöetik; miljömoral; NO-utbildning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om miljöetiska grundsyner i läroböcker i biologi för elever i åk 7 – 9 med fokus på relationsbaserad etik. Två läroböcker har analyserats utifrån Svennbecks (2004) analysinstrument för att undersöka om och på vilket sätt relationsbaserad etik förekommer i böckerna. LÄS MER

 4. 4. Teachers Perspectives on Difficulties surrounding the Teaching of Global Climate Change in Primary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jannica Persson; Celina Thysell; [2015]
  Nyckelord :Climate change; hållbar utveckling; klimatfrågor; klimatförändringar; klimatoro; klimatundervisning i skolan; miljöarbete i skolan; miljödidaktik; miljöundervisning; sustainable development; lärare; svårigheter;

  Sammanfattning : To be educated in global climate issues can be challenging for pupils. This may contribute to anxiety and feelings of helplessness. Global climate change may also be a challenge for educators to convey to young learners, f-3. Educators can experience various problems when it comes to teaching about climate issues. LÄS MER

 5. 5. Raka rör, diesel och svart rök: en hermeneutisk fallstudie om fordonselevers syn på miljöproblem, transporters koppling till miljöpåverkan & Ecodriving

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Patrick Olérs; [2014]
  Nyckelord :gymnasieutbildning; fordonsprogram; transporter; hermeneutik; Ecodriving; yrkesprogram; yrkesutbildning; miljödidaktik; miljöpedagogik; ESD; Education for Sustainable Development; utbildning för hållbar utveckling; EE; miljöundervisning; Environmental Education; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis includes eight pupils in their final year of a vocational secondary school education, aspiring to become truck drivers, in a small town in southern Sweden. Through a hermeneutic and qualitative methodological approach the main aim was to understand these pupils and their view on matters regarding their training program, environmental problems, transports link to environmental impact, and Ecodriving – with the secondary intention of providing some didactic advices on how to motivate them to address environ-mental issues, develop environmental friendly attitudes, embrace Ecodriving, in order to successfully implement the idea of Education for sustainable development (ESD) as an integrated part of their training-program. LÄS MER