Sökning: "miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 3939 uppsatser innehållade ordet miljöer.

 1. 1. Social integration av barn med autism i den svenska kommunala grundskolan - Sociala relationer och acceptans mellan barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cabdinasir Mohamed; [2024-02-14]
  Nyckelord :Social integration;

  Sammanfattning : Sedan 2011 allt fler barn med autism tas emot idag i den svenska grundskolor eftersom de inte längre har rätt till grundsärskolan utan signifikanta intellektuella funktionsnedsättningar (SFS, 2010:800). Dock, vissa studier har visat att barn med autism i grundskolan är ensamma och är mindre accepterade av sina kamrater (Chamberlain et al; 2007). LÄS MER

 2. 2. RELIABILITET OCH VALIDITET I OLIKA MÄTNINGSMETODER FÖR MÄTNING AV SVÅRLÄKTA SÅR. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Behnaz Marandi; Jennifer Trigueros Cobos; [2024-01-29]
  Nyckelord :Sår; Svårläkta sår; Sjuksköterskor; Dokumentation; Datainsamling; Sårmätning; Sårmätningsmetod; Validitet; Reliabilitet; Linjär mätning; Planimetri-system; Digital bildbehandling; Tredimensionella metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår utgör ett globalt hälsoproblem och påverkar tusentals människor årligen. Sår kräver noggrann övervakning och behandling för att undvika allvarliga komplikationer. Det uppskattas att cirka 40 000 människor i Sverige har svårläkta sår. LÄS MER

 3. 3. Lärmiljö i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter kring utformning av lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd, barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)tillsammans med andra barn i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilda Halilovic; Anna Åberg; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; lärmiljö; inkludering; pedagogiska miljöer; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att förskolan sällan anpassar sina lärmiljöer utefter barn utan att barn behöver anpassa sig till lärmiljön. Detta står rakt emot intentionen med läroplanen för förskolan, vilken styr förskollärarens ansvar kring lärmiljön, som är tydlig med att det ingår i professionen att kunna bygga lärmiljöer utefter barnens intressen och behov. LÄS MER

 4. 4. “Jag tänker på maskiner, jag tänker på gubbar i skogen...” : Skogsindustriföretags arbete för att attrahera kvinnliga ingenjörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Hallberg; Stina Sjöberg; [2024]
  Nyckelord :Skogsindustri; ingenjörsstudenter; employer branding; jämställdhet; extern employer branding;

  Sammanfattning : Denna uppsats ägnas åt att undersöka hur industriföretag, specifikt inom skogsindustri branschen, arbetar för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter till deras företag. Syftet med uppsatsen är således att erhålla en fördjupad förståelse för strategierna som industriföretag, specifikt inom skogsindustrisektorn, använder sig av för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter till sina organisationer. LÄS MER

 5. 5. Distansledarskap i autonoma miljöer : Anpassningar och utmaningar för främjande av arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Giléus; Moa Zetterlund; [2024]
  Nyckelord :Distansarbete; Transformativt ledarskap; Herzbergs tvåfaktorteori; Arbetstillfredsställelse; Ledarskap;

  Sammanfattning : Sedan pandemin har distansarbetets omfattning ökat. Forskning visar att det krävs större ansträngningar för att upprätthålla kollegial kommunikation på distans, samtidigt som företag med hög autonomi redan tenderar att ha en sämre intern samordning. LÄS MER