Sökning: "miljöetik"

Visar resultat 21 - 25 av 36 uppsatser innehållade ordet miljöetik.

 1. 21. Religiös etik i miljöarbetet : En komparativ studie av Larry L. Rasmussens naturteologi och Dalai Lamas etik ur ett miljöetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Jill Wipa; [2013]
  Nyckelord :Naturteologi; etik; buddhism; miljöetik; samhälle; ekofilosofi; lidande;

  Sammanfattning : Religiös etik i miljöarbetetUppsatsen bygger på en primär fråga och det är huruvida religion kan bidra med en etisk aspekt i miljöarbetet, jag har även försökt att besvara en sekundär frågeställning som avser hur miljön med hjälp av en religion ur miljöetiskt perspektiv kan förbättras för människor, djur och natur.          För att besvara frågeställningen har jag använt mig av en komparativ studie där jag har jämfört Larry L Rasmussens Earth community, earth ethics och Dalai Lamas Etik för ett nytt millenium. LÄS MER

 2. 22. Naturskydd i Sverige - en studie ur ett rättsutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annika Hammar; [2013]
  Nyckelord :naturvård; miljörätt; naturskydd; miljöbalken; natursyn; miljöetik; områdesskydd; antropocentrism; biocentrism; ekocentrism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det svenska naturskyddets rättsutveckling från de första naturskyddslagarnas tillkomst i början av 1900-talet fram till idag. Uppsatsens syfte är att undersöka naturskyddslagstiftningens utveckling vad gäller innehåll, motiv och bakomliggande miljöetisk natursyn. LÄS MER

 3. 23. Ledarens värderingar som CSR strategi : Hur fortlever värderingarna utan ledaren?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robar Berri; Faduma Aden; [2011]
  Nyckelord :CSR; strategi; etik; ledarskap; konkurrens; mode;

  Sammanfattning : CSR har växt fram i samband med att ansvarslöst företagande uppmärksammat och allmänhetens medvetenhet kring sociala frågor ökat. En del småföretag i textilindustrin har positionerat sig som etiska och miljövänliga. LÄS MER

 4. 24. Människan, livet & ekosystemen : En analys av miljöetiskt innehåll i läroböcker ämnade för geografi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Larsson; [2011]
  Nyckelord :Didaktik; gymnasieskola; ideologianalys; läroböcker; miljöetik;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur ämnesinnehåll om miljöproblem och hållbar utveckling i läroböcker ämnade för geografiundervisning förhåller sig till miljöetiska ideologier. Uppsatsens metod utgår från en ideologianalys med hjälp av idealtyper av miljöetiska ideologier. LÄS MER

 5. 25. Hållbar utveckling i undervisningen - intervjuer med lärare i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annica Bergqvist; Anna Skanby Grahn; [2010]
  Nyckelord :begreppsförståelse; demokrati; hållbar utveckling; intervjuer; konventioner; miljöetik och miljömoral;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare bedriver undervisning för en hållbar utveckling i de tidiga skolåren. Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer för att få mer djupgående svar och för att kunna ställa följdfrågor. LÄS MER