Sökning: "miljöfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 464 uppsatser innehållade ordet miljöfrågor.

 1. 1. Isolering av trä med betong och gjutasfalt : En studie om brandskyddsfunktion av betong och gjutasfalt som slitskikt på träbjälklag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Sanned; [2021]
  Nyckelord :Brandskydd; betong; KL-trä; gjutasfalt; slitskikt;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljöfrågor mycket aktuella, vilket innebär att byggindustrin börjat söka sig till mer miljövänliga och hållbara byggmaterial. Enligt Svenskt trä (2020a) är trä ett mycket mer miljövänligt byggmaterial än flera andra på marknaden, därför har det blivit mer och mer populär. LÄS MER

 2. 2. Medborgarinitiativ och dess påverkan på kommunala klimatstrategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Erika Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En klimatstrategi är ett styrdokument som används för att organisera klimatarbetet i en organisation utefter deras mål. Även fast flera författare tidigare har understrukit vikten av att medborgare ska vara involverade i beslut som rör miljöfrågor är det sällan invånare får påverka klimatstrategier. LÄS MER

 3. 3. Föroreningar i alla skikt : Implementering av miljömålet giftfri miljö vid sanering av förorenade områden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tim Licke; [2021]
  Nyckelord :Fysisk planering; planering; planeringsarkitektur; arkitektur; samhällsplanering; miljömål; giftfria miljöer; sanering; förorenad mark; förorening; förorenade områden; implementering; Sveriges miljömål; miljökvalitetsmål; stadsomvandling; förtätning; implementeringsteori; PBL; MB; Plan och bygglagen; Miljöbalken;

  Sammanfattning : De svenska miljömålen är framtagna till följd av Agenda 2030 och de globala målen som FN har beslutat om. Miljömålen ska verka som den centrala utgångspunkten i det allmänna arbetet med miljöfrågor i samhället. LÄS MER

 4. 4. Småhusföretagens bidrag till ett hållbart samhälle

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :William Folkesson; Lucas Luburic; Marcus Luburic; [2021]
  Nyckelord :Detached houses; detached house industry; sustainability; certificate; incentives; emission neutrality and green buildings.; Småhus; småhusbranschen; hållbarhet; certifikat; incitament; utsläppsneutralitet och grönt byggande.;

  Sammanfattning : Småhusbranschen innefattar en del av fastighetsbranschen som i sin tur är ansvariga för 19 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Det har gjorts mycket forskning kring bygg- och fastighetsbranschen med fokus på flerbostadshus vilket har gjort att studier om småhusbranschen har hamnat i skymundan. LÄS MER

 5. 5. Klimatstrategier i kemiindustrin – Analys av 6 företags utsläppsstrategier kopplat till länders åtagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Amanda Isacsson; [2021]
  Nyckelord :CDP; Kemiindustrin; Klimatstrategier; Utsläppsstrategier; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kemiindustrin har en betydande roll på den globala marknaden och dess produkter hittas i nästan alla tillverkade produkter. Kemiindustrins påverkan på klimatet är stor och sker både genom hanteringen av dess slutprodukter och även i själva produktionen. LÄS MER