Sökning: "miljömål i Uppsala kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden miljömål i Uppsala kommun.

 1. 1. Vattenkvaliteten i Uppsala kommun : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Virve Möllerström Aho; [2020]
  Nyckelord :Vattenkvalitet; föroreningar; miljömål; samarbete; risker;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vad som görs för att bevara en god vattenstatus i Uppsala kommun och om vattnet hanteras på ett hållbart sätt. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer och intervjuer via mejl med tre aktörer; Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB och SLU och i bakgrunden finns information om miljömål, lagstiftning och hur vattensystemet fungerar. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Uppsala kommuns miljömål : En fallstudie rörande klimatpåverkan från byggandet i Rosendal etapp tre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sebastian Häger; [2020]
  Nyckelord :byggsektor; miljömål; klimatpåverkan; livscykelanalys; markanvisning; byggprocess;

  Sammanfattning : Världen hotas av ett förändrat klimat och det är av stor vikt att vi människor minskar vår klimatpåverkan. Ungefär tjugo procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från byggsektorn. Det gör det till ett område där en förändring måste ske. LÄS MER

 3. 3. "Biologisk mångfald skapas inte på asfalten inne i Uppsala" : en empirisk studie om miljömål och motivation hos konventionella lantbrukare i Uppsala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Hillerius; [2017]
  Nyckelord :biologisk mångfald; miljömål; motivation; dialog;

  Sammanfattning : Riksdagen har beslutat att vi ska ta hand om våra miljöproblem nu, inte lämna över dessa till framtida generationer. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Ett av riksdagens 16 nationella miljömål är ett rikt växt- och djurliv. LÄS MER

 4. 4. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 5. 5. Strategi för hållbar detaljplanering : Processverktyg i ett holistiskt stadsutvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Sandström; [2016]
  Nyckelord :Adaptation; checklist; environmental aspect; environmental objective; iterative process; local planning; process tool; screening; significant environmental impact; strategic environmental assessment; strategy; sustainable development; sustainable development goal; urban development; urban planning; Anpassning; behovsbedömning; betydande miljöpåverkan; checklista; detaljplanering; hållbar utveckling; globala utvecklingsmål; iterativ process; miljöaspekt; miljöbedömning; miljömål; processverktyg; stadsplanering; stadsutveckling; strategi;

  Sammanfattning : Stadsplaneringen utgör en viktig roll i arbetet för att främja en hållbar utveckling. Enligt Miljöbalken ska en behovsbedömning göras för varje upprättad detaljplan i syftet att utreda huruvida den leder till en betydande miljöpåverkan eller ej. LÄS MER