Sökning: "miljömål i Uppsala kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden miljömål i Uppsala kommun.

 1. 1. "Biologisk mångfald skapas inte på asfalten inne i Uppsala" : en empirisk studie om miljömål och motivation hos konventionella lantbrukare i Uppsala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Hillerius; [2017]
  Nyckelord :biologisk mångfald; miljömål; motivation; dialog;

  Sammanfattning : Riksdagen har beslutat att vi ska ta hand om våra miljöproblem nu, inte lämna över dessa till framtida generationer. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Ett av riksdagens 16 nationella miljömål är ett rikt växt- och djurliv. LÄS MER

 2. 2. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 3. 3. Strategi för hållbar detaljplanering : Processverktyg i ett holistiskt stadsutvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Sandström; [2016]
  Nyckelord :Adaptation; checklist; environmental aspect; environmental objective; iterative process; local planning; process tool; screening; significant environmental impact; strategic environmental assessment; strategy; sustainable development; sustainable development goal; urban development; urban planning; Anpassning; behovsbedömning; betydande miljöpåverkan; checklista; detaljplanering; hållbar utveckling; globala utvecklingsmål; iterativ process; miljöaspekt; miljöbedömning; miljömål; processverktyg; stadsplanering; stadsutveckling; strategi;

  Sammanfattning : Stadsplaneringen utgör en viktig roll i arbetet för att främja en hållbar utveckling. Enligt Miljöbalken ska en behovsbedömning göras för varje upprättad detaljplan i syftet att utreda huruvida den leder till en betydande miljöpåverkan eller ej. LÄS MER

 4. 4. Styrmedel och marknadslösningar för minskat matavfall från hushåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linnea Högberg; [2013]
  Nyckelord :kostnadseffektivitet; matavfallshantering; matkasse; miljömål; styrmedel;

  Sammanfattning : Varje år kasseras stora mängder mat i Sverige. En viss mängd av det matavfall som uppstår kan inte undvikas eftersom ett livsmedels alla delar inte kan konsumeras och därför måste slängas vid matlagning. LÄS MER

 5. 5. Miljöbedömning samt kartläggning av verksamhetsavfall som del av Uppsala kommuns avfallsplan 2014 – 2022

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Susanne Jung; [2013]
  Nyckelord :verksamhetsavfall; Uppsala kommun; kommunal avfallsplan; miljöbedömning; MKB; WAMPS;

  Sammanfattning : I början av 1900-talet slängde svensken i genomsnitt 25 kg hushållsavfall per år. Idag är siffran 500 kg. Trender pekar på att avfallsmängderna kommer att fortsätta öka. 95 % av det genererade avfallet i Sverige kommer från verksamheter. LÄS MER