Sökning: "miljömål"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade ordet miljömål.

 1. 1. Climate Neutral Management : Implement Circular Economy in the Construction Industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Science, Mathematics and Engineering Education Research (SMEER)

  Författare :Linnéa Weinesson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Project management; Construction industry; Waste management; 3R concept; Cirkulär ekonomi; Projektledning; Byggbranschen; Avfallshantering; 3R koncept;

  Sammanfattning : The construction industry releases a great amount of greenhouse gases to the atmosphere, uses loads of resources and generates a lot of waste. These actions are not sustainable, and the industry has therefore created a roadmap of how to become climate neutral until 2045. LÄS MER

 2. 2. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 3. 3. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Astrid Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Urban grönstruktur; ekologisk konnektivitet; urban odling; ekosystemtjänster; hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : Grönstrukturen i städer har genom sin multifunktionella karaktär stor betydelse för en hållbar urban utveckling. Forskning visar att hållbara städer kräver en samsyn mellan estetik, platsens funktion och den övergripande grönstrukturplaneringen kopplat till optimering och skapande av ekosystemtjänster. LÄS MER

 4. 4. Hur man lyckas med ett miljöledningssystem En studie om implementering av miljöledningssystem ISO 14001 i små- och medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rozeta Beqa; [2019]
  Nyckelord :ISO 14001; Miljöledningssystem; Småföretag; Miljö; EMS;

  Sammanfattning : Miljöledningssystem ger struktur åt miljöarbetet samt hjälper företag att använda resurser på ett sådant sätt som hjälper de att uppnå förbättringar för miljön. Den inverkan som företaget har på miljön bedöms utifrån ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Implementering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer : från start till mål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Susanna Regnér; Johanna Wasberg; [2019]
  Nyckelord :Ecosystem service; biodiversity; environmental goals; stagegoals; ecological sustainability; economic sustainability; social sustainability; planning; building society process; Ekosystemtjänst; biologisk mångfald; miljömål; etappmål; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; planering; samhällsbyggnadsprocess;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker processkedjan för att implementera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Hur kedjan ser ut från det att ett uppdrag ges av regeringen, till arbetet vidare hos den aktuella myndigheten för att sedan komma till hur arbetet tas vid ute hos kommuner och andra berörda aktörer. LÄS MER