Sökning: "miljöns betydelse för barns språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden miljöns betydelse för barns språkutveckling.

 1. 1. Ett interkulturellt förhållningssätt och synliggörande av mångkulturellt arbete i förskolan : Förskollärares förhållningssätt och inomhusmiljöns betydelse för barn med annat modersmål än svenska i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jon Jonsson; Erika Sundelin Joas; [2019]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; interkulturell; språk; mångkulturell och förhållningssätt;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan lpfö18 (2018) skrivs det fram att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska”. Detta citat är utgångspunkten i studiens syfte vilket är att bidra med kunskap om några förskollärares förhållningssätt i relation till flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för detta. LÄS MER

 2. 2. Bokens betydelse för de yngsta barnens språkutveckling : En kvalitativ studie med fem förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Frida Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :The book; preschool; preschool teachers; language development; de youngest children.; Boken; förskolan; förskollärare; språkutveckling; de yngsta barnen.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out why and how preschool teachers work with books to promote the youngest children´s languge development, which in my study aims at preschool teachers who are active with children between one and three years old. Based on semi-structured interviews, five preschool teachers from four different preschool in one municipality have been interviwed. LÄS MER

 3. 3. Språkmiljö i Förskola : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av en språkstimulerande miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hajrija Duracak; Susanne Ekermann; [2018]
  Nyckelord :Språkmiljö; kommunikation; samspel; förskollärarnas erfarenhet; förskollärarnas förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den  sociala  och  fysiska  miljön  är  grundläggande  för  språkutveckling  och  lärande  och förskolan har en stor betydelse för barnens lärande. En stimulerande språkmiljö ska vara under ständig förändring utifrån barnens förutsättningar och intresse. LÄS MER

 4. 4. ”Vi är olika men lika bra!” : En kvalitativ studie om miljöns betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Sahlberg; Caroline Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsstöd i förskola : Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolemiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Clarén; Linnéa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Alternativ kompletterande kommunikation; AKK; Förskola; Pedagogisk miljö; Språkutmaningar; Symbolspråk; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie fördjupar sig i kommunikationsstöd i förskolans miljö. Tidigare erfarenheter som vi skribenter haft om kommunikationsstöd i förskolan är stöd som går under samlingsnamnet Alternativ och Kompletterande Kommunikation, även kallat AKK. LÄS MER