Sökning: "miljöns betydelse i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden miljöns betydelse i litteraturen.

 1. 1. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Katrin Jansson; [2019]
  Nyckelord :växtväggar; gröna väggar; vertikala vegetationssystem; förtätning; hållbarhet;

  Sammanfattning : I takt med att förtätningen av städer utgör en allt större del av klimatdebatten, har intresset för en mer effektiv resursanvändning vuxit sig större. Att investera i lösningar som kan anpassas till den urbana miljöns förändring och samtidigt mildra människans klimatavtryck, anses vara av stor betydelse. LÄS MER

 2. 2. Läs för mig En studie om hur förskolan arbetar med barnlitteratur Read to Me A study of how Preschools work with children’s literature

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Lidström; Therese Kronkvist; [2017]
  Nyckelord :förskola; litteratur; samspel; sociokulturellt perspektiv och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur man använder sig av litteratur i förskolan och ta reda på pedagogernas syn på arbetet med litteraturen i ett språkutvecklande syfte. Vi har observerat läsmiljön på olika förskolor samt intervjuat pedagoger för att få ett material att arbeta med. LÄS MER

 3. 3. Litteraturplaceringens möjligheter : En studie om litteraturens placering i förskolans miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lindh Matilde; [2017]
  Nyckelord :Accessibility; Allowable; Available; Awareness; Children; Literature; Placement; Preschool. Preschool environment; Preschool teacher.; Barn; Förskola; Förskollärare; Föränderlig; Litteratur; Medvetenhet; Miljö; Placering; Tillgänglig; Tillåtande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur tillåtande, tillgänglig och föränderlig litteraturen är i förskolans miljö. Undersökningen har genomförts genom intervjuer med förskollärare, samt genom observation och dokumentation av litteraturens placering med hjälp av foton. LÄS MER

 4. 4. Litteraturens plats och läsningens betydelse i förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Lundahl; Therése Blennerup; [2014]
  Nyckelord :critical literacy; förskola; förskoleklass; litteracitet; litteratur; läsförståelse; läsning;

  Sammanfattning : Skolverket (2011) har visat på att svenska skolbarns läskunskaper sjunker. Syftet med vår studie är att undersöka litteraturens och läsningens plats i förskola och förskoleklass samt utifrån pedagogers föreställningar om litteratur och läsning få förståelse för vilken betydelse deras ställningstaganden har för barnens litteracitet. LÄS MER

 5. 5. Bygga bort problemen : Kan förtätning öka den sociala hållbarheten i miljonprogramsområden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka Gullstrand; [2013]
  Nyckelord :social hållbarhet; stadsplanering; stadsstruktur; förtätning; segregation; miljonprogram; Rosengård;

  Sammanfattning : Social hållbarhet har blivit ett alltmer omdiskuterat begrepp inom stadsplanering och bostadspolitik. Av de olika hållbarhetsaspekterna är det kanske den som är svårast att mäta och definiera, och det finns fortfarande förhållandevis lite forskning som på ett heltäckande sätt undersökt kopplingarna mellan den byggda miljöns fysiska struktur och människors sociala välmående. LÄS MER