Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 11 - 15 av 200 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 11. Den fysiska miljön : En kvalitativ studie om hur den fysiska miljöns utformning skapar förutsättningar och hinder i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adam Fast; Farman Khalil; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; fysisk miljö; lärande; social interaktion; välbefinnande;

  Sammanfattning : The physical environment includes everything that surrounds us. It affects our senses and emotions and is part of the large amount of impressions we absorb every day. LÄS MER

 2. 12. Konflikter i leken : En studie om pedagogers syn på konflikter i pågående leksituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Donka Dimova; [2021]
  Nyckelord :fri lek; kamratkultur; konflikter; konflikthanteringsstrategier; lek; lekharmoni och social kompetens;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en del av sitt liv som ska vara positiv. Ett av pedagogens viktigaste uppdrag som är formulerat av Skolverket är att individerna ska lära och utveckla som individ och gruppmedlem. Lek har en central roll i barns liv och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 3. 13. Constructional- and material technical optimization of concrete - possible environmental benefits

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Hannes Tornerefelt; Richard Wong; [2021]
  Nyckelord :concrete; CO2-emissions; cement; environment; material; construction; betong; koldioxidutsläpp; miljö; konstruktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The greenhouse effect and the emission of greenhouse gases, namely carbon dioxide, is a global issue which today permeates alot of the societal consciousness and therefore also alot of the conducted research. The construction industry is not different in this regard. LÄS MER

 4. 14. Likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd : En studie om om förskollärares uppfattningar kring att ge barn i behov av särskilt stöd en likvärdig utbildning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mariette Krig; Madelene Stråle; [2021]
  Nyckelord :Likvärdig utbildning; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; miljöns betydelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de kan ge barn som är i behov av särskilt stöd en likvärdig utbildning i förskolan. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsdesign och vi intervjuade åtta förskollärare. De teorier vi utgår ifrån är den sociokulturella teorin och relationellt perspektiv. LÄS MER

 5. 15. Att vårda barn med autismspektrumtillstånd på en barnklinik - Barnsjuksköterskors erfarenheter : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Arlasjö; Malin Tholf; [2021]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; pediatric nurses; content analysis; lack of knowledge; personcentered care.; Autism; barnsjuksköterska; innehållsanalys; kunskapsbrist; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av barn med autismspektrumtillstånd (AST) ökar i världen. AST är enneuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan visa sig genom sociala kommunikationssvårigheter och begränsade sociala färdigheter. LÄS MER