Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 16 - 20 av 202 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 16. Vårdmiljöns betydelse för patientens återhämtning : En litteraturöversikt, utifrån ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Junno; Mirelle Wallin; [2021]
  Nyckelord :General literature- overview; care environment; recovery; patients experience; Allmän litteraturöversikt; vårdmiljö; återhämtning; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljön på sjukhus innehåller ett antal olika faktorer, såväl fysiska som mellanmänskliga, vilka i olika hög grad kan påverka patienters möjligheter till återhämtning såväl positivt som negativt. Det kan handla om färgen på väggarna och möjligheten till enkelrum, lika väl som sjuksköterskans bemötande av patienten. LÄS MER

 2. 17. Inomhusmiljön i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolläraren strukturerar, planerar och utformar miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Gustafsson; Marielle Stenman; [2021]
  Nyckelord :inomhusmiljö; förskollärare; delaktighet; planering; struktur; rum; material;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de planerar, strukturerar och utformar inomhusmiljön. Metoden som används i denna studie utgår från en kvalitativ undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex styckena legitimerade förskollärare från två olika kommuner. LÄS MER

 3. 18. “Då kan man leka här istället för att man har olika miljöer” : Skillnader i hur elever påverkar samt påverkas av lärmiljön i olika fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Lisa Jansson; Caroline Siversson; [2021]
  Nyckelord :Leisure centre; Play environments; Physical learning environment; Fritidshemmets lokaler; Elevperspektiv; Inomhusmiljö; Lärmiljö; Handlingserbjudande;

  Sammanfattning : I samband med decentraliseringen tog fritidshemmen steget in i skolan och många fritidshem delar sedan dess lokaler med skolans verksamhet. Detta gäller dock inte alla fritidshem. Det är i dag vetenskapligt belagt att den fysiska miljön har en påverkan på lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 19. Vägar mot ett hållbart resande : En studie om hur gångbara och gröna gaturum kan leda oss dit

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sebastian Norgren; Jonathan Hedlin; [2021]
  Nyckelord :Hållbara färdmedel; urbana värmeöeffekten; grön infrastruktur; hållbart resande; delningsarkitektur; gaturum.;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete har arbetats fram i syftet att öka kunskapen hos planerare, studenter och arkitekter kring betydelsen av den urbana miljöns utformning gällande dess påverkan på den urbana värmeöeffekten samt människors resvanor. I arbetet har vi utefter ett systemteoretiskt perspektiv undersökt och granskat befintlig forskning kring de fyra systemen hållbart resande, grön infrastruktur, urbana värmeöar och bebyggelsens koppling till infrastrukturen. LÄS MER

 5. 20. Miljöns betydelse för barns fysiska aktivitet i förskolan : En undersökning om hur förskollärare resonerar om barns fysiska aktivitet 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Nordgren; Josefine Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; physical environment; preschool teachers; Fysisk aktivitet; förskola; fysisk miljö; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om vilka fysiska aktiviteter som möjliggörs och erbjuds i förskolans miljö, genom att undersöka hur förskollärare resonerar om vilken betydelse miljön har för barns fysiska aktivitet i förskolan. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats: hur resonerar förskollärare om arbetet med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö samt vilken betydelse har miljön för barns fysiska aktivitet enligt förskollärarna. LÄS MER