Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 21 - 25 av 200 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 21. Aktiverande landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Caroline Mellström; Lovisa Roth; [2021]
  Nyckelord :stråk; fysisk uppmuntrande design; rekreation; parkstråk; Tisken; Falun;

  Sammanfattning : Landskapsarkitektens roll att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet kan antas vara självklar, men är något vi sällan upplevt diskuterats djupare under utbildningen. Att grönområden och närheten till dessa är av stor vikt för befolkningens möjligheter att vara fysiskt aktiva är tydligt, liksom landskapsarkitektens roll i koppling till detta. LÄS MER

 2. 22. Barns rörelse på förskolegården : En studie om hur barns fysiska aktivitet påverkas under utevistelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sofia Billsten; Isabella Linderberg; [2021]
  Nyckelord :artefakter; fysisk aktivitet; förskolebarn; förskollärare; rummet; samspel; utemiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad i utemiljön som kan skapa möjligheter eller hinder för barns rörelse och fysiska aktivitet i förskolan. Arbetet utgår från kvalitativ metod och baseras på intervjuer med fyra förskollärare från fyra olika förskolor där utemiljön skiljer sig åt. LÄS MER

 3. 23. Fysiska miljöns påverkan på bilinnehav : Aggregerad linjär modellering av rumsliga faktorer i Göteborg

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Otto Holmberg; Joel Rosing; [2021]
  Nyckelord :car ownership; linear modelling; Gothenburg; parking; minimum parking requirements; regression analysis;

  Sammanfattning : Where we live and how our immediate environment looks and functions affect how we travel. Through changes in the immediate urban area, it seems natural that the choice of car ownership would be affected. This study examines the connection between the physical environment and car ownership in the case study area of Gothenburg. LÄS MER

 4. 24. ”Modersmål för mig är en del av livet, en del av människan” : En kvalitativ studie om hur förskolans pedagoger resonerar kring betydelsen och utvecklandet av modersmålet hos barn med annat modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Narin Hassan; Gulara Mirbaghirov; [2021]
  Nyckelord :Multilingual; preschool; communication; mother language; language development methods; Flerspråkiga; förskola; kommunikation; modersmål; språkutvecklande metoder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolans pedagoger resonerar kring betydelsen och utvecklandet av modersmålet hos barn med annat modersmål än svenska. En kvalitativ forskningsansats valdes med semistrukturerade intervjuer. Åtta pedagoger som deltog i studien bestod av förskollärare och barnskötare. LÄS MER

 5. 25. Towards a Safer Bromsten : A study of security enhancing and crime preventive measures in the planning of Bromstensstaden

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Lucy Martti; [2021]
  Nyckelord :CPTED; Bromstensstaden; crime prevention; CPTED; Bromstensstaden; brottsprevention;

  Sammanfattning : Research has shown that there is a relationship between the physical environment in cities and safety and security. The consequences of low safety and security are severe and impact public health and well-being. LÄS MER