Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 6 - 10 av 200 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 6. Miljöns utformning på förskolan utifrån barns behov : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivning av deras möjligheter att utforma miljön utifrån barns behov och intressen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Beatrice Fältskog; Sara Andersson; [2022]
  Nyckelord :Barns behov; förskolemiljö; förskollärare; samspel; utforma miljön;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur förskollärare beskriver sin möjlighet att utforma miljön för att kunna främja barns utveckling med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt. Studien bygger på tio semistrukturerade intervjuer med förskollärare utifrån en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 7. Möjlighet till vila och avslappning : En studie om miljöns påverkan på barns vila och avslappning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Vila; Avslappning; Stress; Miljö; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är skriven med syftet att utöka kunskaper om hur miljön på en förskola som arbetar med utomhuspedagogik påverkar barn i åldrarna tre till fem års förutsättningar för vila och avslappning samt vad som kategoriserar dessa miljöer. Arbetet är skrivet med det posthumanistiska perspektivet som teoretisk utgångspunkt, då denna teori har miljöns påverkan på människan som centralt begrepp. LÄS MER

 3. 8. Förskollärares roll och barns delaktighet i den pedagogiska inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Felicia Berglin; Katrin Franzén; [2022]
  Nyckelord :Förskola; pedagogisk inomhusmiljö; förhållningssätt; barnperspektiv; barns perspektiv; barns delaktighet och inflytande;

  Sammanfattning : I studien undersöktes förskollärarnas roll och barns delaktighet vid planering av den pedagogiska inomhusmiljön, eftersom miljön på förskolorna ser olika ut. Vi undersökte förskollärarnas förhållningssätt och hur det påverkade miljöns utformning, samt synen på barns delaktighet i utformningen av den pedagogiska lärmiljön. LÄS MER

 4. 9. "Stopp! Springer gör vi utomhus" : Barns behov och rörelsemöjligheter i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Karlsson; Malin Wikström; [2022]
  Nyckelord :Children; Early Childhood Education; Health; Environment Setting; Movement; Barn; Förskola; Hälsa; Miljö; Rörelse;

  Sammanfattning : Barn ska få möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet samt att uppleva rörelseglädje. Förskolan har ett uppdrag att se till att barnen får möjlighet att utveckla en uppfattning om hur rörelse och en näringsrik kost kan bidra till en hälsosam livsstil. LÄS MER

 5. 10. Förskolebarns syn på utemiljön : Barns perspektiv på vuxnas närvaro i lek och utomhusmiljöns möjligheter till utveckling, lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Schüler; Kenny Larsen; [2022]
  Nyckelord :Outdoor environment; preschool; children’s perspective; adult interaction; play; Utomhusmiljö; förskola; barns perspektiv; vuxennärvaro; lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring förskolebarns syn på sin utomhusmiljö i relation till vuxnas närvaro och miljöns möjligheter till utveckling, lek och lärande. Insamling av empirisk data grundade sig i två steg, fotografering av förskolegårdarna utförd av barnen själva och kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i bilderna och semistrukturerade frågor. LÄS MER