Sökning: "miljöproblem i rio de janeiro"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden miljöproblem i rio de janeiro.

 1. 1. Biogasproduktion : Effekten av volymratio vid samrötning av avloppsslam och matavfa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mila Ostojic; [2016]
  Nyckelord :biogas; samrötning; matavfall; avloppsslam; volymprocentförhållande;

  Sammanfattning : Då vi lever i en tid med hög konsumtion som innebär en hög produktion av avfall måste vi tänka på hur vi kan möta problem som kan uppstå vid hantering av avfall. I detta arbete ligger fokus framförallt på den organiska fraktionen av avfall och specifikt på matavfall och avloppsslam. LÄS MER

 2. 2. Vill du vara med?: En studie av Piteåpanelen och dess inverkan på Piteå kommuns miljöpolitik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Vesterberg; [2012]
  Nyckelord :Citizen panel; environment; Piteåpanelen; Piteå municipality; participation; decision-making; democracy; climate and energy plan; legitimacy; participatory democracy; direct democracy; citizen dialogue; citizen participation; deliberative democracy; Medborgarpanel; miljö; Piteåpanelen; iteå kommun; deltagande; beslutsfattande; demokrati; klimat och energiplan; legitimitet; deltagardemokrati; direktdemokrati; medborgardialog; medborgardeltagande; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : The representative democracy has become weakened during the last decades. At the same time the United Nations declared at the Rio de Janeiro meeting in 1992 that environmental problems can best be solved by involvement of all concerned citizens in decision-making. LÄS MER

 3. 3. Från botten till toppen? : en undersökning om underifrånperspektivets genomslag i kommunalt arbete för hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Peter Nilsson; [2008]
  Nyckelord :hållbar utveckling; agenda 21; kommunal demokrati; demokratiteori; underifrånperspektiv;

  Sammanfattning : Med FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 fick handlingsprogrammet Agenda 21 och begreppet hållbar utveckling en enorm internationell uppmärksamhet. Samtidigt bröt Agenda 21 dokumentet mycket med tidigare insatser på miljö- och utvecklingsområdet i det att medborgarnas direkta deltagande i beslutsfattandet uppmuntrades. LÄS MER

 4. 4. Kamratposten och miljön -en studie av miljödiskursen i Kamratposten 1993-2003

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Emma Hilmersson; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Miljöfrågor Miljödiskurs Massmedia Barn och ungdomar Hållbar utveckling; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : 1992 höll FN ett toppmöte om miljö- och utvecklingsfrågor i Rio de Janeiro med representanter från länder världen över. Resultatet av mötet blev bland annat en internationell överenskommelse, Agenda 21, som behandlar barn och ungdomars roll i arbetet med miljö-och rättvisefrågor. LÄS MER